۱۳۹۵-۰۱-۲۳

مقاله مقايسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادي بر پرش عمودي بازيکنان مرد جوان واليبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادي بر پرش عمودي بازيکنان مرد جوان واليبال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيرومندسازي پس فعالي (PAP)
مقاله پرش عمودي
مقاله انقباضات ارادي
مقاله ويژگي تمرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظمي اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش مقايسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادي بر پرش عمودي بازيکنان مرد جوان واليبال شهرستان الشتر است. آزمودني ها شامل ۱۲ نفر از بازيکنان مرد جوان واليبال شهرستان الشتر بودند که حداقل دو سال سابقه تمرين داشتند. آزمودني ها در پنج روز متفاوت به صورت تصادفي در يکي از پروتکل هاي گرم کردن، گرم کردن و اجراي سه ست چهار ثانيه اي نيم اسکات ايستا با شدت ۸۵ در درصد ۱RM، گرم کردن و اجراي سه ست هفت ثانيه اي نيم اسکات ايستا با شدت ۵۰ درصد۱RM  و چهار ست با چهار تکرار پرش عمودي و اعمال بار ۶ درصد۱RM  توسط جليقه وزنه، گرم کردن و اجراي چهار ست با چهار تکرار پرش عمودي و اعمال بار ۳ درصد ۱RM توسط جليقه وزنه را اجرا کردند. پس از گذشت هفت دقيقه متعاقب اجراي پروتکل ها، از آزمودني ها آزمون پرش عمودي بعمل آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آنوا با اندازه گيري مکرر و آزمون تعقيبي بنفروني استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که ارتفاع پرش عمودي پس از اجراي پروتکل با ۶ درصد ۱RM نسبت به پروتکل گرم کردن عمومي بطور معناداري افزايش يافت که درصد اين افزايش ۶٫۹ مي باشد ولي در مقايسه ساير پروتکل ها با هم، هيچگونه تفاوت معناداري يافت نشد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که استفاده از گرم کردن هماهنگ با الگوي حرکتي و بار ۶ درصد ۱RM، باعث افزايش معناداري در عملکردهاي انفجاري به طور موقت مي شود. به نظر مي رسد که بارهاي سبک ۳ درصد براي تاثير بر عملکرد پرش عمودي کافي نيست.

© حقوق سایت محفوظ است