۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه آزادسازي فلورايد از ۳ نوع گلاس آينومر پس از قرارگيري در محلول ۲NaF% خنثي و اسيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزادسازي فلورايد از ۳ نوع گلاس آينومر پس از قرارگيري در محلول ۲NaF% خنثي و اسيدي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان گلاس آينومر معمولي
مقاله سمان گلاس آينومر تغيير يافته با رزين
مقاله كامپومر
مقاله آزادسازي فلورايد
مقاله بازجذب فلورايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري علي
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان فلورايد آزادشده از سه نوع تركيب گلاس آينومر ترميمي حاوي فلورايد پس از قرارگيري در محلولهاي حاوي فلورايد مي باشد. در اين مطالعه ميزان آزادسازي اوليه فلورايد و آزادسازي متعاقب ري فلورايداسيون (محلول ۲% NaF اسيدي و خنثي) ۳ نوع ماده ترميمي گلاس آينومر معمولي، گلاس آينومر تغييريافته با رزين و كامپومر مورد بررسي قرار گرفت. ۲۰ ديسك از هر تركيب با ارتفاع ۲ ميلي متر و قطر ۶ ميلي متر تهيه شد و در ظروف جداگانه در ۲ cc محلول بزاق مصنوعي قرار گرفت. ميزان فلورايد آزادشده در دو دوره ۲۸ روزه (در روزهاي اول، سوم، هفتم، چهاردهم و بيست وهشتم) اندازه گيري شد؛ هر دوره اندازه گيري يون فلورايد آزادشده در محلول بزاق مصنوعي توسط پتانسيومتري و الكترود اختصاصي و تحليل آماري با استفاده از آناليز واريانس و t-test انجام شد. ميزان آزادسازي فلورايد در تمام نمونه ها در روزهاي اول و سوم به نحو بارزي بيشتر از ديگر دوره هاي اندازه گيري بود و سپس فلورايد آزاد شده به ميزان قابل توجهي كاهش مي يافت. گلاس آينومر معمولي داراي بيشترين ميزان آزادسازي فلورايد بود و در مرحله بعد به ترتيب نمونه هاي گلاس آينومر تغييريافته با رزين و كامپومر قرار داشتند. در دوره دوم آزمايش نمونه هاي هر دسته به دو گروه ۱۰عددي تقسيم شدند؛ در اين مرحله هر گروه ۱۰ عددي به طور جداگانه در محلول NaF خنثي يا اسيدي قرار گرفت. تمام گروهها توانايي ري فلوريداسيون نمونه ها و بازجذب فلورايد را از خود نشان دادند؛ نمونه هايي كه در محلول NaF اسيدي قرار گرفته بودند، خاصيت بازجذب بيشتري نسبت به NaF خنثي داشتند. نتايج نشان داد كه سمان هاي گلاس آينومر مي توانند به عنوان سيستم قابل شارژ با آزادسازي آهسته فلورايد عمل نمايند و بخصوص در كودكان با فعاليت پوسيدگي بالا، ترميم با سمان هاي گلاس آينومر و استفاده از تركيبات موضعي NaF به عنوان يك روش پيشگيري قابل توصيه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است