۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه‌ اختلالات رواني در بيماران وابسته به ترياك و هرويين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه‌ اختلالات رواني در بيماران وابسته به ترياك و هرويين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترياك
مقاله هروئين
مقاله اختلالات رواني
مقاله SCL-90-R

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالديني سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بنا‌زاده ماهاني نبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وابستگي به مواد مخدر افيوني، يكي از مشكلات مهم بهداشتي در كشور ما به شمار مي‌رود. مطالعات متعدد نشان داده است اكثر بيماران وابسته به اين مواد دچار اختلالات رواني همراه ديگري نيز مي‌باشند. هدف از اين مطالعه بررسي اختلالات رواني در بيماران وابسته به مواد مخدر افيوني و مقايسه اين اختلالات بين دو گروه بيمار وابسته به ترياك و هروئين بود.
مواد و روش‌ها:در اين مطالعه مقطعي – توصيفي، ۱۹۲ بيمار مرد وابسته به مواد مخدر افيوني كه براي ترك وابستگي در بخش تشخيص دوگانه بيمارستان شهيد بهشتي كرمان بستري شده بودند پس از ثبت خصوصيات جمعيت شناختي از طريق آزمون استاندارد SCL-90-R مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته‌ها: ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه ۶۷/۷± ۹۲/۳۳ سال بود و در كليه مقياس‌هاي  SCL-90-R، بيمار و يا در وضعيت مرزي ارزيابي گرديدند. نمره مقياس‌هاي وسواس و اجبار، اضطراب، ترس مرضي، روان پريشي، جمع علايم (PST) و ضريب كلي علايم مرضي (GSI) به صورت معني‌دار در بيماران وابسته به هروئين از بيماران وابسته به ترياك بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه‌گيري: توصيه مي‌شود كليه بيماران وابسته به مواد مخدر افيوني از نظر وجود اختلالات رواني همراه بررسي گردند. بيماران وابسته به هروئين در مقايسه با بيماران وابسته به ترياك، از اختلالات رواني بيشتري رنج مي‌برند و احتياج به توجه بيشتري دارند.

© حقوق سایت محفوظ است