۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه‌ اثرات‌ سبوس‌ گندم‌ و بارهنگ‌ بر قند خون‌ ناشتا و ليپيدهاي‌ سرم‌ در بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۸۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه‌ اثرات‌ سبوس‌ گندم‌ و بارهنگ‌ بر قند خون‌ ناشتا و ليپيدهاي‌ سرم‌ در بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبوس‌ گندم‌‌
مقاله بارهنگ‌‌
مقاله ديابت‌ نوع‌ ۲‌
مقاله LDL
مقاله HDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان مژگان‌
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني بدرالملوك
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين‌ مطالعه‌، تاثير سبوس‌ گندم‌ و بارهنگ‌ بر غلطت‌ قند خون‌ ناشتا و ليپيدهاي‌ سرم‌ در بيماران‌ ديابتي‌ نوع ۲ بررسي‌ و مقايسه گرديده است.
در يك‌ مطالعه‌ به‌ صورت Cross over، وزن‌ و متغيرهاي‌ قند خون‌ ناشتا، كلسترول‌ توتال‌، LDL و HDL ‌در ۱۴ بيمار تحت‌ درمان‌ با رژيم‌ غذايي‌ اندازه ‌گيري‌ شد. سپس‌ بيماران‌ به‌ صورت‌ تصادفي مكمل‌ فيبر (۱۲ گرم‌ سبوس‌ گندم‌ يا بارهنگ‌) را به‌ مدت‌ ۳ هفته‌ به‌ رژيم‌ غذايي‌ خود اضافه‌ نمودند. از بيماران‌ درخواست‌ شد به طور معكوس‌ پس‌ از ۱۰ روز فاصله‌ (Wash-out) ميزان‌ ۱۲ گرم‌ بارهنگ‌ (يا سبوس‌ گندم‌) را به‌ رژيم‌ خود اضافه‌ نمايند و در پايان‌ وزن‌ بيماران‌ كنترل‌ و آزمايش‌ خون‌ ناشتا جهت‌ سنجش‌ مجدد متغيرهاي‌ خوني‌ به‌ عمل‌ آمد. فرم ‌هاي‌ يادداشت‌ غذايي‌ بيماران‌ با استفاده‌ از جدول‌ تركيبات‌ غذايي‌ آناليز شد و براي‌ تجزيه و تحليل آماري‌ داده‌ ها از تست‌ غيرپارامتري‌ Wilcoxon و براي‌ مقايسه‌ متغيرها قبل‌ و پس‌ از دريافت‌ فيبر از آزمون‌ t زوج‌ استفاده‌ گرديد.
در اين‌ مطالعه‌ ۱۴ بيمار ديابتي‌ نوع‌ ۲ كه‌ ۱۰ نفر از آنها زن‌ و ۴ نفر مرد بودند با محدوده‌ سني‌ ۴۵±۱ سال وkg/m² ۲۳±۱٫۹=BMI شركت‌ داشتند. ميزان‌ LDL و HDL سرم‌ قبل‌ از مطالعه‌ و بعد از مطالعه‌ تغيير معني ‌دار داشت‌. مصرف‌ سبوس‌ گندم‌ سبب‌ افزايش‌ HDL سرم‌ گرديد (p<0.01). همچنين‌ مصرف‌ بارهنگ‌ سبب‌ افزايش‌ HDL (p<0.001) و كاهش LDL (p<0.02) گرديد.
به طور كلي‌ مي ‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ افزودن‌ منابع‌ فيبرهاي‌ غذايي‌ به‌ رژيم‌ بيماران‌ ديابتي‌‌، به ويژه‌ اگر بخشي‌ از آن‌ به‌ صورت‌ محلول‌ باشد‌، باعث‌ كاهش‌ LDL و افزايش‌ HDL سرم‌ مي‌ شود‌ و مي ‌تواند در اصلاح‌ اختلالات‌ ليپيدهاي‌ سرم‌ بيماران‌ ديابتي‌ موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است