۱۳۹۵-۰۴-۰۳

مقاله مطالعه کاريولوژيک خرچنگ شناگر آبي خليج فارس (Portunus plagicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه کاريولوژيک خرچنگ شناگر آبي خليج فارس (Portunus plagicus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ شناگر آبي خليج فارس (Portunus plagicus)
مقاله کروموزوم
مقاله کاريوتايپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: پاپهن فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح آبادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرچنگ شناگر آبي خليج فارس (Portunus plagicus)، تاکنون از جهات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است، اما مطالعات کروموزومي و ترکيب کروموزوم هاي آن به علت تعداد زياد و ساختار پيچيده آن ها، کار دشواري بوده است. در مطالعه سيتوژنتيکي حاضر براي تهيه کاريوتايپ خرچنگ آبي از سه روش کشت سلول هاي خوني، تزريق کلشسين و حمام کلشسين استفاده گرديد و گسترش هاي سلولي از بافت هاي آبشش، بيضه و تخمدان تهيه شد. در اين تحقيق مشخص گرديد که بهترين روش تهيه کاريوتايپ خرچنگ آبي، روش تزريق کلشسين بوده و مناسب ترين بافت ها براي تهيه پلاک هاي متافازي، بافت هاي آبشش ماده و بيضه بود. با شمارش کروموزوم هاي پلاک هاي متافازي بافت آبشش ماده، مشخص شد که عدد ديپلوييد اين گونه ۲n=102 و شمارش کروموزوم هاي پلاک هاي متافازي بافت بيضه اين گونه ۵۱=n بوده است (عدد هاپلوئيد). از نظر مدت زمان تيمار کلشسين، بهترين شرايط تيمار ۶ و ۸ ساعت بود. اندازه گيري دقيق طول بازوهاي کروموزومي مشخص نمود که ترکيب کروموزومي اين گونه شامل ۴ جفت کروموزوم متاسانتريک، ۲۴ جفت کروموزوم ساب متاسانتريک و ۲۳ جفت کروموزوم تلوسانتريک بود.

© حقوق سایت محفوظ است