۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله مطالعه پارامتري و ايزوترمي جذب مس از فاضلاب توسط جاذب پودر استخوان شتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمي پژوهان از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامتري و ايزوترمي جذب مس از فاضلاب توسط جاذب پودر استخوان شتر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب مس
مقاله پودر استخوان شتر
مقاله ايزوترم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رماوندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي نسيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: افزايش آلودگي محيط زيست توسط فلزات سنگين سبب نگراني هاي بسيار جدي به دليل خصوصيات سرطان زايي، تجزيه ناپذيري و تجمع بيولوژيکي آنها شده است. هدف اين مطالعه بررسي حذف مس به عنوان يک فلز سنگين توسط پودر استخوان شتر از فاضلاب بوده است.
روش کار: فرآيند جذب مس توسط پودر استخوان شتر به صورت منقطع و در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. تاثير پارامترهاي مختلفي چون pH، زمان تماس، غلظت مس و مقدار جاذب بر راندمان جذب مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تفهيم بهتر فرآيند جذب ايزوترم هاي تعادلي فروندليچ و لانگموير بررسي گرديد. همه آزمايشات سه بار تکرار و ميانگين آنها گزارش گرديد.
نتايج: سطح ويژه BET، حجم کل حفره ها و اندازه ذرات جاذب به ترتيب ۸۹٫۸ m2/g، ۰٫۴۱ m3/g، ۱/۱-۲ mm تعيين گرديد. نتايج نشان داد که پودر استخوان شتر بهترين عملکرد حذف مس (۹۹%) را در دوز ۰٫۳ mg/L،۸ pH و زمان تماس ۲۰ دقيقه دارد. ايزوترم جذب مس توسط پودر استخوان شتر از مدل فروندليخ (R2=0.985) تبعيت نمود. نتايج نشان داد که جذب مس متاثر از فاکتورهايي چون غلظت اوليه، مقدار جاذب و pH مي باشد. حداکثر جذب در pH حدود ۸ حاصل شد.
بحث و نتيجه گيري: مطابق با اين يافته ها، پودر استخوان شتر يک جاذب کارآمد، کم هزينه و گزينه اي اميدوارکننده براي حذف غلظت هاي مختلف مس از آب و فاضلاب مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است