۱۳۹۶-۰۷-۰۴

مقاله مطالعه فيلوژنتيك برخي از گونه‌ هاي بادرشبو با روش پلي‌ مورفيسم DNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در گياهان دارويي از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه فيلوژنتيك برخي از گونه‌ هاي بادرشبو با روش پلي‌ مورفيسم DNA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Dracocephalum
مقاله بادرشبو
مقاله پلي مرفيسم DNA
مقاله فيلوژني
مقاله ليمونن- ۱۰- آل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدنيا سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايتو ميچيهو
جناب آقای / سرکار خانم: هوندا گيشو
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آخوندي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنس Dracocephalum در ايران داراي ۸ گونه علفي معطر است و نه تنها به عنوان سبزي معطر در تهيه غذا به كار مي رود بلكه در گياه درماني براي رفع سوء هاضمه كاربرد وسيعي دارد. گونه هاي مختلفي از اين جنس با نام بادرشبو يا وارشبو در عطاري ها به فروش مي رسد. در كشور ژاپن تنها يك گونه آورده شده از چين موجود است كه كاربرد درماني ندارد و به عنوان گياه زينتي كاشته مي شود.
هدف: هر چند بررسي هايي روي فيلوژني اين جنس با ديگر جنس هاي نزديك انجام شده اما تاكنون مطالعه اي روي ارتباط انسابي گونه هاي مختلف اين جنس صورت نگرفته است. در اين مطالعه ارتباط فيلوژنتيك ميان برخي از گونه هاي جنس Dracocephalum با روش تزايد تصادفي DNA چند شكلي (پلي مرف) مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: فاصله ژنتيك به منظور ترسيم نماي كلادوگرام براي گونه هايي كه ارتباط انسابي نزديكي دارند محاسبه شده است. براي تاييد مطالعه فيلوژني رديابي تركيبات اصلي موجود در سطح برگ گونه هاي مذكور در استخراج تركيبات فرار با اتر و با روش كروماتوگرافي گازي صورت پذيرفته است.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه فاصله ژنتيك ميان نمونه هاي مختلفي از D. kotschyi گونه انحصاري ايران – بسيار ناچيز است. اين نزديكي در ميان نمونه هاي مختلفي از گونه D. arguense بومي شرق آسيا نيز به طور مشخصي به چشم مي خورد.
D. subcapitatum بومي تركمنستان ارتباط انسابي نزديكي با گونه D. kotschyi دارد. رديابي ليمونن – ۱۰- آل در دو گونه مذكور و كموتايپ متفاوت آنها از گونه D. arguense نيز مويد نظريه فوق است.
نتيجه گيري: نمونه هاي گونه D. kotschyi قرابت ژنتيکي نزديکتر و نيز مارکرهاي کموتاگزونوميک شبيه تري با گونه D. subcapitatum دارا هستند در حالي که نمونه هاي D. arguense از نظر کموتاگزونومي و فيلوژني با دو گونه قبلي تفاوت واضحي دارند.

© حقوق سایت محفوظ است