۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله مطالعه فرايند تنشي گفتمان ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه فرايند تنشي گفتمان ادبي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتمان
مقاله تنش
مقاله فشاره عاطفي
مقاله گستره شناختي
مقاله تعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه فرايند تنشي گفتمان ادبي، مبتني بر بررسي تعامل بين گستره ها و فشاره هاي گفتماني است. پايگاه انديشه اي چنين مطالعه اي را بايد در نظريه هاي زباني مربوط به حوزه آواشناسي جست: تكيه برهاي زباني از دو ويژگي مهم پيروي مي كنند؛ يا اين كه از فشار و شدت برخوردارند كه اوج آن ها را در پي دارند و يا اين كه بدون فشار و ضعيف اند كه افت آن ها را سبب مي شوند. اما در گفتمان ادبي، به دليل فرايندي بودن عمليات زباني اين اوج و افت خود را در طول گفتمان نشان مي دهند. از تعامل بين فشاره ها و گستره هاي گفتماني چهار طرح واره فرايندي شكل مي گيرد كه عبارتند از الف) طرح واره فرايندي افت فشاره عاطفي و اوج گستره شناختي؛ ب) طرح واره فرايندي اوج فشاره عاطفي و افت گستره شناختي؛ ج) طرح واره فرايندي اوج هم زمان فشاره ها و گستره ها؛ د) طرح واره فرايندي افت هم زمان فشاره ها و گستره ها. مطالعه اين فرايند ها از يك سو نشان خواهد داد كه گفتمان ادبي جرياني سيال است كه هيچ گاه نمي توان آن را پايان يافته يا تثبيت شده دانست، و از سوي ديگر مشخص خواهد كرد كه چگونه دو گونه شناختي و عاطفي در تعامل با يكديگر سبب توليد معنا مي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است