۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مطالعه ريخت شناسي سرده هاي خانواده سيرفيده (Diptera: Syrphidae) در شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۳۲ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ريخت شناسي سرده هاي خانواده سيرفيده (Diptera: Syrphidae) در شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس گل
مقاله رسته بندي
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان فر نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسيهاي انجام شده در سالهاي ۸۲-۸۱ در شهرستان مشهد و حومه آن در مجموع ۳۹۲ نمونه از خانواده سيرفيده از مزارع، باغها و فضاهاي سبز و نمونه هاي موجود در آزمايشگاه حشره شناسي جمع آوري، شناسايي و مطالعه گرديد. بررسيهاي رده بندي عددي در اين تحقيق با استفاده از صفاتي از: رگبالها، صورت، پا، ناحيه قفسه سينه، شاخک، شكم انجام گرفت. تمامي اين صفات بر اساس منطق فنتيكي بررسي شد. از نرم افزارهاي SPSS , Biomeco براي ارزيابي ميزان شباهتها و ترسيم نمودار خوشه اي (كلاستر) مربوطه استفاده گرديد. «تحليل خوشه اي» از روابط بين گروه هاي مختلف، يك توصيف منطقي بوجود آورد. بر اين اساس سرده هاي Eupeodes , Syrphus بيشترين نزديكي را به همديگر دارند و با Scaeva , Episyrphus Sphaerophoria, در يك گروه قرار مي گيرند. در حالي كه Syritta, Myiatropa, Eristalinus, Eristalis در گروه ديگر واقع مي شوند. تاكسون (Paragus) عليرغم قرار گرفتن به زير خانواده Syrphinae بيشتر از ساير تاكسونهاي هم رسته خود به زير خانواده Melisinae شباهت نشان مي دهد. در واقع اين سرده، تاكسون حد واسطه دو زير خانواده در بين نمونه هاي اين مطالعه مي باشد. رسته بندي (Ordination) نمونه ها با استفاده از تحليل عوامل )فاکتورهاي) مرتبط (CFA) بر اساس عوامل (فاکتورهاي)I , II  نمونه هاي متعلق به دو زير خانواده را از هم متمايز مي سازد. نتايج نشان دهنده برتري تحليلهاي رسته بندي نسبت به تحليل خوشه اي در اين نمونه ها مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است