۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله مطالعه دانش کارشناسان جهاد کشاورزي استان فارس در زمينه کشاورزي ارگانيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه دانش کارشناسان جهاد کشاورزي استان فارس در زمينه کشاورزي ارگانيک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله دانش
مقاله فارس
مقاله کشاورزي ارگانيک
مقاله هنجار اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك سعيدي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزي ارگانيک يک نظام پايدار اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيک است که به عنوان يکي از راهکارهاي کاهش پيامدهاي منفي کشاورزي صنعتي متداول به سرعت در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. امروزه مصرف غذاهاي ارگانيک به عنوان يک جايگزين به مصرف کنندگان معرفي مي گردد. مطالعه حاضر که به روش تحقيق پيمايشي و با بکارگيري ابزار پرسشنامه انجام شد، به دنبال بررسي دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک مي باشد. براي اين منظور، با استفاده از نمونه گيري طبقه اي تصادفي، ۱۳۸ کارشناس کشاورزي شاغل در جهاد کشاورزي استان فارس انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. روايي ابزار سنجش از طريق نظرسنجي از اساتيد صاحب نظر بررسي شد. همچنين براي سنجش ميزان پايايي سوالات طرح شده، يک مطالعه راهنما در خارج از نمونه اصلي انجام گرديد. يافته ها نشان داد که دسترسي به اطلاعات کشاورزي – محيط زيست بيشترين اثر مستقيم و معنادار را بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک دارد. همچنين يافته ها حاکي از تاثير مستقيم، مثبت و معني دار سن و نگرش نسبت به سلامتي بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک بود.

© حقوق سایت محفوظ است