۱۳۹۶-۰۶-۲۰

مقاله مطالعه توصيفي ويژگيهاي سني كشتي گيران عضو تيم ملي ايران، در مقايسه با شاخصهاي بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در المپيك از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه توصيفي ويژگيهاي سني كشتي گيران عضو تيم ملي ايران، در مقايسه با شاخصهاي بين المللي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرز سني و منطقه موفقيت
مقاله كشتي گيران ملي پوش ايراني
مقاله قهرماني جهان و بازيهاي المپيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي مرز سني موفقيت كشتي گيران ملي پوش كشور، در طول تاريخ ورزش كشور است. اين تحقيق از نوع توصيفي است. جامعه آماري تحقيق را كشتي گيران ملي پوش كشور تشكيل ميدهند كه در طول ۵۰ سال گذشته موفق به كسب عنوانهاي آسيايي، جهاني و المپيك شدند. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق، آناليز واريانس يكطرفه، آزمون توكي، ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزارهاي آماري در برنامه هاي آماري Statistcal و Execl است. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهند، رابطه معناداري بين مرز سني، موفقيت كشتي گيران ملي پوش كشور و روند بهبود نتايج آنها در گروههاي سني متفاوت وجود دارد. به علاوه نتايج نشان ميدهند، تفاوت معناداري بين مرز سني و منطقه موفقيت كشتي گيران ملي پوش ايراني با شاخصهاي بين المللي مثل قهرماني جهان و المپيك وجود دارد. همچنين نتايج تحقيق بيان ميدارند، بين كشتي گيران در دامنه مرز سني و موفقيت آنها تفاوت زيادي وجود دارد. اين تفاوت در سه منطقه موفقيت از ۱۴ به ۱۶ سال ميرسد. از سويي ديگر، سن كسب موفقيتهاي ورزشي كشتي گيران ملي پوش كشور در طول ۵۰ سال گذشته در سه رده المپيك، جناني و آسيايي در سه منطقه موفقيت ورزشي، كاهش تدريجي را نشان ميدهد. اين امر نشانه جوانگرايي تدريجي تيم ملي كشتي و شانس موفقيت بيشتر جوانان در اين رشته ورزشي است. به طور كلي به نظر ميرسد، موفقيت كشتي گيراني كه تدريجي بوده و تكاملي پايدار داشته اند، بيش از آنهايي است كه به موفقيتهاي آني و كوتاه مدت در طور عمر ورزشي خود دست يافته اند. اين امر، به بررسي بيشتري نياز دارد.

© حقوق سایت محفوظ است