۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مطالعه توزيع بافتي اينديوم در كبد، كليه و مغز موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه توزيع بافتي اينديوم در كبد، كليه و مغز موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينديوم
مقاله كبد
مقاله كليه
مقاله مغز
مقاله دستگاه جذب اتمي بدون شعله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقي سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اينديوم از عناصر اصلي گروه سه جدول تناوبي است که در صنايع مختلف و هم چنين علوم پزشکي به طور خاص مورد توجه واقع شده است. بنابراين احتمال مسموميت با اين فلز، قابل پيش بيني مي باشد. بر اين اساس در اين پروژه، مطالعه اي بر تجمع اينديوم در سه بافت کبد، کليه و مغز انجام شد؛ هم چنين آثار پاتولوژيکي اين عنصر در بافت هاي مورد نظر نيز بررسي گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از موش هاي صحرايي (Rat) استفاده شد که پس از تعيين LD50 اين يون، روزانه به مدت ۶۰ روز به هر موش صحرايي مورد آزمايش به صورت داخل صفاقي، ۰٫۳۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن حيوان، يون اينديوم در فرم کلريد اينديوم تزريق گرديد.
يافته ها: اندازه گيري غلظت اينديوم در نمونه هاي سرم و هموژن کبد، کليه و مغز حيوانات مورد آزمايش توسط دستگاه جذب اتمي بدون شعله نشان داد که از بين سه بافت مورد مطالعه در اين تحقيق، اينديوم بيش تر در کليه و کبد تجمع مي يابد. بررسي لام ميکروسکوپي بافت هاي مورد نظر در موش هاي تحت تزريق نيز مشخص نمود که بيش ترين ضايعات بافتي مربوط به کليه و سپس کبد است.
نتيجه گيري: از نتايج به دست آمده در اين مطالعه چنين مي توان پيشنهاد داد که شدت ضايعات حاصل از آثار اينديوم بر بافت هاي مورد مطالعه در اين تحقيق احتمالا وابسته به غلظت بافتي اين عنصر است.

© حقوق سایت محفوظ است