۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مطالعه تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال، ديناميك تشكيل آنها و شاخص سطح برگ در تراكم متفاوت كاشت چغندرقند زمستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال، ديناميك تشكيل آنها و شاخص سطح برگ در تراكم متفاوت كاشت چغندرقند زمستانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله برگ هاي فعال و غيرفعال
مقاله ديناميك تشكيل برگ
مقاله تراكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير تراکمهاي متفاوت کاشت چغندرقند زمستانه بر روي تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال، ديناميک تشکيل آنها و شاخص سطح برگ آزمايشي در قالب طرح کرت هاي نواري با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در سال هاي زراعي ۷۸-۱۳۷۷و ۷۹-۱۳۷۸ در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول واقع در شمال خوزستان اجرا گرديد. با ترکيب چهار فاصله بين رديف (شامل ۴۵، ۵۵، ۶۵ و ۷۵ سانتيمتر) و پنج فاصله بين بوته (۱۵، ۲۰، ۲۵،۳۰  و ۳۵ سانتيمتر) ۲۰ تراکم و آرايش متفاوت کاشت در کرت هاي متقاطع اعمال شد. مطالعه اثرات فواصل مختلف کاشت نشان داد که در هر دو سال اثرات ساده تيمارها بر روي تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال معني دار بوده است. اثرات متقابل تيمارها بر روي تعداد برگ هاي فعال در هر دو سال و بر روي تعداد برگ هاي غيرفعال در سال ۷۹-۱۳۷۸ معني دار نبوده ولي تغييرهاي برگ هاي غيرفعال در سال ۷۸-۱۳۷۷ در اثرات متقابل در حد معني داري مشاهده گرديد. تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال در هر بوته با تراکم بوته ها در واحد سطح همبستگي منفي و با افزايش فواصل کاشت همبستگي مثبتي از خود نشان داد. ميانگين حداکثر تعداد برگ هاي فعال و غيرفعال در دو سال اجراي طرح در کمترين تراکم يعني ۳۸ هزار بوته در هکتار (۳۵×۷۵ سانتيمتر) به ترتيب ۳۸٫۴ و ۴۰ برگ و در بيشترين تراکم يعني ۱۴۸ هزار بوته در هکتار (۱۵×۴۵ سانتيمتر) به ترتيب ۲۳٫۹ و ۱۵٫۴ برگ اندازه گيري شد. شاخص سطح برگ با تراکم همبستگي مثبت نشان داد به طوري که ميانگين حداکثر شاخص سطح برگ در دو سال از ۶٫۴ براي تراکم ۱۴۸ هزار تا ۳٫۳ در تراکم ۳۸ هزار متفاوت بود.

© حقوق سایت محفوظ است