۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مطالعه تاثير ديابت در مدت زمان پمپ و اقامت در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي عروق كرونر در بيمارستان نمازي شيراز در سالهاي۸۱-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير ديابت در مدت زمان پمپ و اقامت در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي عروق كرونر در بيمارستان نمازي شيراز در سالهاي۸۱-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله پيوند عروق كرونر
مقاله پمپ قلبي ـ ريوي: طول مدت
مقاله بخش مراقبت‌هاي ويژه: مدت اقامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري ديابت يکي از عوامل خطرساز جهت بيماري‌هاي عروق کرونر قلب مي‌باشد. تغييرات پاتولوژيک که در اثر ديابت در عروق ايجاد مي‌شود، مي‌تواند در رگهاي قلب منجر به تسريع بروز بيماري‌هاي عروق کرونر گردد. مطالعات از اقامت‌هاي طولاني بيماران ديابتي در ICU(Intensive Care Unit) پس از جراحي قلب باز گزارش داده‌اند. شيوع عوارض بيش‌تر در اين گروه از بيماران، اين اقامت طولاني را توجيه مي‌کند. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير ديابت در مدت زمان پمپ باي‌پاس قلبي ـ ريوي و اقامت در ICU در بيماران تحت جراحي عروق کرونر بود. روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي ـ توصيفي بوده و در سال ۸۱-۱۳۸۰ در بيمارستان نمازي بر روي ۱۲۲ بيمار که تحت عمل جراحي پيوند سرخرگ تاجي قرار گرفتند، انجام شد و بيماران ديابتي و غيرديابتي به صورت پراکنده مورد مطالعه قرار گرفتند. مدت زمان پمپ و زمان اقامت در ICU در دو گروه اندازه‌گيري شد و اطلاعات بدست آمده تجزيه و تحليل آماري گرديدند. اين مطالعه به بررسي تفاوت مدت پمپ باي پس قلبي ـ ريوي و همچنين اقامت در ICU بين بيماران ديابتي و غيرديابتي پرداخته است. نتايج توسط آزمون آماري Mann whitney U test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: بين بيماران ديابتي و غيرديابتي از نظر مدت زمان پمپ و اقامت در ICU تفاوت معني‌داري وجود نداشت اما تعداد گرافت‌ها با مدت زمان پمپ و همچنين مدت زمان پمپ با زمان اقامت در ICU ارتباط معني‌داري داشت(۰۰۱/۰<P). نتيجه‌گيري: براساس نتايج، بين بيماران ديابتي و غيرديابتي تفاوتي از نظر مدت زمان پمپ و اقامت در ICU وجود ندارد و تنها عامل تاثيرگذار بر اقامت‌هاي طولاني‌تر در ICU، مدت زمان پمپ بوده است. به نظر مي‌رسد که منتشر بودن ضايعات عروق کرونر نيز، تاثير گذرانده بر مدت اقامت در ICU بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است