۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله مطالعه برخي پاسخ هاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک سه رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L) به تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان) از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخي پاسخ هاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک سه رقم چغندرقند (.Beta vulgaris L) به تنش شوري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل اسمزي
مقاله پرولين
مقاله شاخص حساسيت به تنش
مقاله محتواي نسبي آب
مقاله نفوذپذيري نسبي غشا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نسب نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فكر حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مسكرباشي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه برخي تغييرات فيزيولوژيک چغندرقند تحت تنش شوري، در سال زراعي ۱۳۸۹-۱۳۸۸، تعداد سه رقم مولتي ژرم چغندرقند (۱۳۰۳۰، ۲۲۳۹۳ و C)، در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران، تحت سه سطح شوري از منبع کلريد سديم، شامل شاهد (صفر)، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي مولار به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي مطالعه شدند. بذور در گلدان هاي پلاستيکي کشت شدند و تيمار شوري از ۳۰روز پس از کاشت، اجرا شد. گياهان ۶۰ روز پس از اجراي تيمار شوري برداشت و ارزيابي شدند. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که اعمال سطوح مختلف شوري، بر تمام صفات ارزيابي شده تاثير معني دار داشت. نتايج مقايسه ميانگين صفات نشان داد که با افزايش شوري، وزن خشک ريشه، اندام هوايي و همچنين، سطح برگ به طور معني دار کاهش يافتند، اما شوري اثر معني دار بر تعداد برگ نداشت. همچنين، با افزايش سطح شوري، کاهش در محتواي نسبي آب برگ و هدايت روزنه اي مشاهده شد. در صورتي که، نفوذپذيري نسبي غشا و محتواي پرولين در برگ هاي تمام ارقام افزايش نشان داد. غلظت هاي زياد کلريد سديم موجب کاهش پتانسيل اسمزي شد. افزايش در پرولين نتوانست نشت الکتروليت ها را کاهش دهد و موجب بهبود وضعيت آبي گياه شود، لذا، در گياه چغندرقند پرولين و نقش آنتي اکسيداني آن نتوانست، محافظت غشاهاي پلاسمايي در برابر خسارت ناشي از تنش را فراهم کند. با توجه به نتايج اين آزمايش، وزن خشک ريشه در مرحله گياهچه اي، ۹۰ روز پس از کاشت، با تحمل به شوري سه رقم مطالعه شده ارتباط داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است