۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله مطالعه اي بر تعارض تکاليف کار با تکاليف خانواده در مراحل رشدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اي بر تعارض تکاليف کار با تکاليف خانواده در مراحل رشدي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل کار – خانواده
مقاله مراحل رشدي
مقاله سطح تحصيلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي سيدميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي تعارض تکاليف کار با تکاليف زندگي خانوادگي در مراحل رشدي و تحصيلي مختلف بوده است. زمينه نظري اين پژوهش مبتني بر برخورد مراحل رشد رواني اجتماعي اريکسون (سه مرحله آخر) با دنياي کار و تاثير آن بر زندگي خانوادگي بوده است.
روش: جامعه آماري اين پژوهش، شامل تمام کارکنان ايستگاه‌ هاي منطقه دو عمليات انتقال گاز (اصفهان) مشتمل بر ۶۱۳ نفر بوده است که در سال ۱۳۸۹ مشغول به كار بودند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ۱۵۰ نفر از کارکنان ايستگاه هاي منطقه دو عمليات انتقال گاز انتخاب شدند که در نهايت ۱۲۴ پرسشنامه جمع آوري شد (نرخ بازگشت ۸۳ درصد) که به پرسشنامه تداخل کار – خانواده پاسخ دادند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل داده ها بيانگر آن بودند که با افزايش سن و با توجه به مقتضيات مراحل تحول رواني اجتماعي اريکسون، سرريز شدن مسايل کاري به زندگي خانوادگي کاهش مي يابد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان دادند که با افزايش سطح تحصيلات، تداخل خانواده – کار تشديد مي گردد.
نتايج: همبستگي منفي مراحل سني و ادراک تداخل کار – خانواده، با استفاده از نيازمندي ها و منابع در دسترس افراد براي برآورده کردن اين نيازمندي ها در مراحل تحولي متفاوت، قابل تبيين است. همچنين در تبيين همبستگي مثبت سطح تحصيلات و ادراک تداخل کار – خانواده مي توان به افزايش آگاهي از مسووليت هاي خانوادگي و افزايش مسووليت هاي شغلي در اثر افزايش سطح تحصيلات اشاره کرد. با توجه به نتايج تحقيق به نظر مي رسد با مديريت صحيح، نيازمندي هاي مراحل تحول فرد و همچنين برنامه هاي مداخله اي براي افراد با سطح تحصيلات بالا بتوان از سطح تداخل کار – خانواده کاست. اين پژوهش زمينه توجيه کاربردي اين مساله را فراهم کرده است. محدوديت عمده اين پژوهش نوع بررسي مقطعي آن است که دلايل آن ذکر شده است و البته با پيشنهاد يک پژوهش طولي راهي براي غلبه بر آن ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است