۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله مطالعه اثر غلظت هاي مختلف نمک بر بقاي مايکوباکتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبرکلوزيس در پنير سفيد فراپالايشي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذايي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر غلظت هاي مختلف نمک بر بقاي مايکوباکتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبرکلوزيس در پنير سفيد فراپالايشي ايراني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنير سفيد فراپالايشي ايراني
مقاله مايکوباکتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبرکلوزيس
مقاله نمک
مقاله F57-Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفيان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جديري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معرفي: مايکوباکتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبرکلوزيس (مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس) به دليل ارتباط احتمالي با بيماري کرون (Crohn’s disease) در انسان به عنوان يک مخاطره بهداشتي براي سلامتي عمومي محسوب مي گردد. هدف اين مطالعه بررسي اثر غلظت هاي مختلف نمک بر بقاي مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس طي دوره رسيدن و نگه داري پنير سفيد فراپالايشي ايراني است. شير پاستوريزه گاوي متعاقب فرآيند فراپالايش با تعداد ۲ واحد لگاريتمي در هر گرم (Log cfu/g) مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس تلقيح و سپس نمونه هاي پنير حاوي مقادير ۲%، ۳% و ۴% نمک از آن تهيه گرديد. تعداد مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس طي دوره رسيدن و نگه داري با استفاده از روش هاي (F57-qPCR) F57-Quantitative Real-Time PCR و کشت ارزيابي شد. به موازات آن، جمعيت باکتري هاي لاکتيکي کشت آغازگر و خصوصيات فيزيکوشيميايي در نمونه هاي پنير تعيين گرديد. بر اساس نتايج مطالعه، کاهش تعداد مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس در نيمه اول دوره نگه داري (روز ۱ تا روز ۳۰) در تمامي نمونه ها آهسته و غيرمعني دار (p<0.05) بود. اما با پيشرفت اين دوره (از روز ۳۰ تا روز ۶۰)، روند کاهش تعداد مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس سريع و به لحاظ آماري معني دار (p<0.01) گرديد. هم چنين، در پايان دوهر نگه داري (روز ۶۰) تفاوت تعداد مايکوباکتريوم پارانوبرکلوزيس در نمونه هاي پنير داراي ۴% نمک، به طور معني داري (p<0.01) کمتر از نمونه هاي تهيه شده با ۲% و ۳% نمک بود. با اين حال در تمامي نمونه ها مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس بقاي خود را تا انتهاي دوره نگه داري حفظ نمود. به نظر مي رسد استفاده از غلظت هاي بالاتر نمک روند کاهش مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس را تسريع مي کند. به علاوه، با توجه به اثر زمان بر روند از بين رفتن مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس، نگه داري پنير سفيد فراپالايشي تا اواخر دوره موجب غير فعال شدن تعداد بيشتري از مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است