۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله مطالعه اثر ضد باکتريايي عصاره اتانولي سماق (.Rhus coriaria L) بر باکتري اشريشياکولاي در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذايي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر ضد باکتريايي عصاره اتانولي سماق (.Rhus coriaria L) بر باکتري اشريشياکولاي در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سماق
مقاله اثرات ضد باکتري
مقاله اشريشيا کولاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقي حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: عباس والي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفيان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عادل ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثرات ضد باکتريايي عصاره اتانولي سماق (Rhus coriaria L.) در غلظت هاي ۰٫۵%، ۱%، ۲٫۵% و ۵% بر عصاره گوشت پخته شده گوساله (مدل غذايي) و محيط آبگوشت تريپتوز سوي براث (مدل آزمايشگاهي) آلوده به اشريشيا کولاي در دو دماي ۴ و ۱۵ درجه سلسيوس در زمان هاي صفر، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت به روش رقت لوله اي و همچنين بررسي اثر ضد باکتريايي اين عصاره به روش انتشار چاهک و تعيين حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) و حداقل غلظت کشندگي(MBC) عصاره سماق عليه اين باکتري صورت گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که عصاره اتانولي سماق تاثير قابل توجهي بر اين باکتري در هر دو مدل غذايي و آزمايشگاهي دارد و رشد آن را در هر دو دما به صورت معني داري مهار مي کند (P<0.05). لازم به ذکر است که تاثير اين عصاره در مدل غذايي ضعيف تر از مدل آزمايشگاهي بود (P<0.05). نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که عصاره اتانولي سماق داراي خاصيت ضد باکتريايي عليه باکتري اشريشيا کولاي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است