۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله مطالعه اثر آللوپاتيکي گياه درمنه دشتي (.Artimisia herba alba Asso) بر صفات جوانه زني و رشد گياهچه در دو گونه يونجه و اسپرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر آللوپاتيکي گياه درمنه دشتي (.Artimisia herba alba Asso) بر صفات جوانه زني و رشد گياهچه در دو گونه يونجه و اسپرس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله آللوپاتي
مقاله ترپن
مقاله منوترپن
مقاله Artimisia ketone
مقاله cis –pinocarveol

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهتري بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات آللوپاتيکي، فر ا يندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي گياهان مجاور خود را تحت تاثير قرار مي دهند. .Artimisia herba alba Asso گياهي بوته اي و پايا مي باشد که انتشار زيادي در مراتع ايران دارد. در اين مطالعه تاثير آللوپاتيکي غلظت هاي مختلف اسانس گياه .Artimisia herba alba Asso بر شاخص هاي جوانه زني (درصد و سرعت جوانه زني) و عامل هاي رشد گياه چه (طول ريشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گياه چه) در دو گونه .Medicago sativa L و .Onobrychis sativa L مورد بررسي قرار گرفت. غلظت هاي مورد استفاده اسانس ۵۰۰ppm ،۳۰۰ppm ،۱۰۰ppm و ۷۰۰ppm در مقايسه با تيمار شاهد (آب مقطر) بود. ED 50 و ED 90 در ارتباط با عدم جوانه زني (مقياس پروبيت) در مقابل غلظت اسانس (مقياس لگاريتم) با استفاده از منحني (dose-response) محاسبه شد. نتايج نشان داد، طول ريشه چه و شاخص بنيه در سطح ۰٫۰۱ و طول ساقه چه و وزن تر گياه چه در سطح ۰٫۰۵ تفاوت معني دار آماري را تحت تنش آللوپاتي دارند. سطح غلظت ۷۰۰ppm کمترين ميزان طول ريشه چه، وزن تر گياه چه و شاخص بنيه را نشان داد. در اين بررسي با استفاده از کروماتوگرافي گازي، ۳۲ ترکيب شناسايي شد که cis-pinocarveol و artemisia ketone بالاترين ميزان ترکيب اسانس را داشتند. به طور کلي، افزايش سطح اسانس سبب کاهش عامل هاي رشد و جوانه زني در گونه Onobrychis sativa و Medicago sativa شد. به نظر مي رسد cis -pinocarveol به عنوان يک ترکيب ترپني و ۱٫۸-cineole, trans-sabinene hydrate, Artemisia ketone و Myrcene به عنوان ترکيبات مونوترپني که درصد بالايي از اسانس را تشکيل دادند، نقش مهمي در ايجاد اثر آللوپاتيکي گياه Artimisia herba alba دارند.

© حقوق سایت محفوظ است