۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله مطالعات آنزيمي در ارتباط با چوبي شدن در اكاليپتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعات آنزيمي در ارتباط با چوبي شدن در اكاليپتوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكاليپتوس كاملدولنسيس چوبي شدن پراكسيداز
مقاله لينگنين
مقاله پلي اكريل آميدژل اكتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغرايي نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدكروري سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقدماتي چگونگي تغييرات ميزان ليگنين و آنزيم پراكسيد از درختان اكاليپتوس كاملدولنسيس  (Eucalyptus camaldulensis)در فصول مختلف، از چهارمنطقه در دو فصل پاييز و زمستان نمونه تهيه شده و با روش پلي اكريل آميدژل الكتروفورز (PAGE ) و نيز اسپكتروفتومتري، بررسي كيفي و كمي انجام شد. ميزان ليگنين كلاسون نيز بر روي آرد چوب عاري از مواد استخراجي اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد كه الگوهاي ايزوآنزيمي پراكسيداز در اين گونه اكاليپتوس تغيير كرده و اين تغييرات در ابتداي فصل سرما، بخشي از آماده سازي فيزيولوژيك درختان در برابر سرما محسوب مي شود. همچنين اختلافاتي بين مناطق اكولوژيك و بين پايه هاي يك منطقه از نظر ژنتيكي مشاهده شد. ميازن نسبي ليگنين در زمستان در منطقه خوزستان تقليل يافته و فعاليت آنزيم نيز كاهش نشان مي دهد. ميزان ليگنين با قطر شاخه ها و فعاليت آنزيم پراكسيد از در اكثر اوقات همبستگي مستقيم نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است