۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروعيت
مقاله نظام سياسي
مقاله اقتدار اجتماعي
مقاله گروه هاي اجتماعي
مقاله دموکراسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نايبي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مساله مشارکت و نگرش نسبت به قدرت و اقتدار نظام سياسي براي ثبات و تداوم هر نظام سياسي اصلي اساسي است. مشروعيت سياسي در تمام دوران هاي مختلف به صور گوناگون و به عنوان کيفيت حکومت حاکمان در ارتباط با افراد تحت حکومت مطرح بوده است. پژوهش حاضر به منظور ارائه تحليلي جامعه شناختي از رابطه بين مشارکت و مشروعيت و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين گروه هاي اجتماعي شهر بابل با استناد به ديدگاه هاي مشارکت، مشروعيت و بحران مشروعيت مي باشد.
روش: اين تحقيق پيماشي و از نوع علي- مقايسه اي پس از وقوع است.
يافته ها: بين مشارکت و مشروعيت رابطه معناداري وجود ندارد. اما بين گروه بندي اجتماعي (موقعيت اجتماعي گروه ها) با نگرش آن ها نسبت به مشروعيت نظام سياسي ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين بين گروه بندي اجتماعي و گرايش به مردم سالاري ارتباط معناداري وجود دارد. يافته هاي نظري پژوهش نشان مي دهد که گرچه مي توان رابطه مستقيم متغير مستقل (گروه بندي اجتماعي) را با متغيرهاي وابسته (مشروعيت نظام سياسي و گرايش به مردم سالاري) بر اساس تئوري هاي مشروعيت و بحران مشروعيت تبيين کرد اما متغير مستقل (مشروعيت نظام سياسي) رابطه مستقيمي با متغير وابسته (مشارکت سياسي) ندارد.
بحث: داده هاي تحقيق حاکي از مشارکت بالاي پاسخ گويان در انتخابات است در حالي که نمره پاسخ گويان به مشروعيت نظام سياسي نسبتا پايين است. بنابراين بين نگرش واقعي پاسخ گويان به مشروعيت نظام سياسي، با رفتار ظاهري آن ها (مشارکت سياسي) فاصله زيادي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است