۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مسایل و مشكلات هدايت تحصيلي و سازشي دانش آموزان شاخه نظري در نظام سالي واحدي نسبت به نظام نيمسالي واحدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مسایل و مشكلات هدايت تحصيلي و سازشي دانش آموزان شاخه نظري در نظام سالي واحدي نسبت به نظام نيمسالي واحدي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كردآبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه تغيير و تحول به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در هر نظام آموزشي مورد توجه است، اما مهمتر از آن، پژوهش در زمينه مفيد بودن اين تغييرات است. به همين منظور، هدف اين پژوهش، بررسي تطبيقي برخي از مسايل هدايت تحصيلي و سازشي دانش آموزان شاخه نظري در نظام سالي واحدي، نسبت به نظام نيمسالي واحدي در شهرستانهاي کاشان، آران و بيدگل است.
روش تحقيق مورد استفاده اين پژوهش کمي و کيفي بوده که در قسمت کمي از يک پرسشنامه محقق ساخته، با ده سؤال بسته پاسخ و در قسمت کيفي از مصاحبه نيمه سازمان يافته براي گرآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق کليه مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه نظري کارشناسان ادارات شهرستانهاي کاشان، آران و بيدگل است که در هر دو نظام نيمسالي و سالي واحدي خدمت نموده اند. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري، همه مشاوران و ۱۰ نفر از کارشناسان شهرهاي مذکور در تحقيق شرکت نموده اند. براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه از آمار توصيفي و براي تجزيه و تحليل مصاحبه ها از شيوه مقوله بندي و آمار توصيفي استفاده شده است. نتايج حاصل از پرسشنامه نشان داد که ميانگين ميزان مسايل و مشکلات مشاوران در نظام سالي واحدي بطور قابل توجهي کمتر از نظام نيمسالي واحدي است. يافته هاي حاصل از مصاحبه نيز در اغلب موارد نتايج به دست آمده از طريق پرسشنامه را تاييد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است