۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مرگ ناگهاني غير منتظره حين يا بلافاصله بعد از هيجان شديد ناشي از نزاع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مرگ ناگهاني غير منتظره حين يا بلافاصله بعد از هيجان شديد ناشي از نزاع
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ ناگهاني
مقاله هيجان شديد
مقاله پزشكي قانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قشلاقي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مود نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علت مرگ ناگهاني طبيعي در برخي موارد نامشخص و مجهول است. از آنجا كه اين گونه مرگ ها ممكن است حين يا بلافاصله پس از يك هيجان شديد مانند مشاجره لفظي (بدون اصابت ضربه) رخ دهند لذا تعيين عامل آن و برقراري رابطه عليت حادثه با مرگ به ويژه از نظر پزشكي قانوني و جهت پاسخ به محاكم قضايي اهميت فوق العاده اي پيدا مي كند. اين مطالعه با هدف شناسايي فاكتورهاي موثر در ايجاد مرگهاي ناگهاني بعد از هيجان شديد انجام شده است.
روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مقطعي است. كليه موارد مرگ ناگهاني طبيعي به دنبال هيجان بيش از حد كه جهت كارشناسي توسط مراجع قضايي به كميسيون هاي مراكز پزشكي قانوني تهران و اصفهان طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ ارسال شده اند (۴۰ مورد) در اين مطالعه وارد شدند. اطلاعات مربوط در يك پرسشنامه جمع آوري گرديد.
يافته ها: فراواني مرگ هاي ناگهاني حين يا بلافاصله پس از هيجان شديد در مردان بيشتر و به ميزان ۹۰ درصد بود. ۴۰ درصد موارد در رده سني ۴۵-۳۶ سال قرار داشتند. در اين نوع مرگ ها فراواني مصرف مخدر ۳۵ درصد، بيماري هاي رواني ۲۲٫۵ درصد، بيماري قلبي ۲۰ درصد بود. علاوه بر اين سابقه مرگهاي ناگهاني در خانواده در ۵ درصد از موارد وجود داشت. با توجه به تحليل هاي آماري، بين استرس ناشي از نزاع و كشمكش و مرگ ناگهاني ناشي از آن با بيماري قلبي ارتباط وجود دارد ولي با مصرف الكل، مواد مخدر و بيماري هاي رواني ارتباط معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مرگهاي ناگهاني بعد از هيجان شديد اغلب به صورت يك عامل مستقل ناشي از شدت هيجان و يا آستانه تحريك پذيري فرد است و نمي توان براي آن ارتباط چنداني با ساير عوامل براي آن در نظر گرفت. هر چند وجود بيماريهاي قلبي تا حدودي در بروز آن موثر است، اما بسياري از افراد كه داراي اين خصوصيات بودند، تحت تاثير هيجان قرار گرفته و مرگ بر ايشان حادث نشده است. بر عكس بسياري افراد بدون داشتن اين خصوصيات در اثر هيجان شديد فوت نمودند.

© حقوق سایت محفوظ است