۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله مروري بر شاخص هاي کينتيکي در افراد مبتلا به اسکوليوز، مقاله مروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ منتشر شده است.
نام: مروري بر شاخص هاي کينتيکي در افراد مبتلا به اسکوليوز، مقاله مروري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوليوز
مقاله گيت
مقاله کينتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نادي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکوليوز به عنوان يک بدشکلي رايج ستون فقرات محسوب مي شود. بسياري از مطالعات پيشين، آناليز حرکات افراد مبتلا به اسکوليوز را بر پايه اندازه گيري هاي کينماتيک بررسي کردند، اما از آن جايي که اسکوليوز يک بدشکلي ساختاري است که تقارن ستون فقرات را به هم مي زند و در نتيجه باعث تغيير مکان مرکز جرم ( center of massياCOM ) و توزيع نامتقارن وزن در اندام تحتاني مي شود. بررسي و ارزيابي اطلاعات کينتيکي باعث فهم بهتر علل اسکوليوز مي شود. هدف اين تحقيق، بررسي شاخص هاي کينتيکي در گيت افراد مبتلا به اسکوليوز و تفاوت آن با افراد سالم با توجه به مطالعات گذشته است.
مواد و روش ها: در روند اين تحقيق از سايت هاي Google scholar، PubMed، Elsevier،Ovid  و از کلمات کليدي ]اسکوليوز (Scoliosis)، کينتيک (Kinetic)، نيروي عکس العمل زمين (Ground reaction force)، مرکز فشار (Center of pressure)، گشتاور (Moment) و نيروهاي بين مهره اي [(Intervertebral force) و در اين بين مقالات از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ انتخاب و استفاده گرديد. در اين تحقيق کيفيت مقالات نيز بر حسب جدول Black and down tools بررسي و امتيازگذاري شدند.
يافته ها: با استفاده از روش جستجوي ذکر شده، ۱۳ مقاله به دست آمد که با توجه به معيارهاي ورود و خروج، از ۱۱ مقاله استفاده شد. در بين بررسي هاي انجام شده بر روي شاخص هاي تقارن، محققان يک عدم تقارن را مشاهده کردند، اما اين عدم تقارن الگوي خاصي را متناسب با انحنا دنبال نمي کرد. در بررسي که بر جابجايي مرکز فشار انجام شد به اين نتيجه رسيدند که جابجايي بيشتر در جهت داخل- خارج است. مطالعه ديگري ارزيابي اطلاعات کينتيکي را حين گام برداشتن به پهلو پيشنهاد کرد؛ چرا که در اين حالت تفاوت در عدم تقارن شاخص ها بين دو گروه شاهد و مبتلا به اسکوليوز بيشتر بود.
نتيجه گيري: در آخر با بررسي مطالعات گذشته، يک عدم تقارن در شاخص ها ديده شد، اما هنوز رابطه بين اين شاخص ها و ميزان انحنا در اين افراد يافت نشده است.

© حقوق سایت محفوظ است