۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله مديريت پسماندهاي بيمارستاني شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مديريت پسماندهاي بيمارستاني شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله پسماند
مقاله بيمارستان
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حميديان اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت پسماندهاي بيمارستاني به دليل دارا بودن پتانسيل عفونت زايي و وجود زايدات خطرناک در آن داراي اهميت فراواني است. بررسي حاضر از نوع توصيفي- مقطعي بوده که با تكميل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بازديد در سال ۱۳۸۸ از ۹ بيمارستان اصلي مشهد صورت گرفت. وزن و سرانه توليدي زباله ها مشخص و علاوه بر آن وضعيت توليد، تفکيک، ذخيره سازي، جمع آوري، تصفيه، حمل و نقل و دفع پسماندهاي بيمارستاني مورد بررسي قرار گرفت. تعداد کل تخت فعال در مجموع ۸ بيمارستان (به جز بيمارستان نفت که اطلاعات آن به دست نيامد) ۲۸۳۳ تخت که به ميزان ۸۳۶۹ کيلوگرم در شبانه روز زباله جامد توليد مي کنند و سرانه توليد به ازاي هر تخت ۲٫۹۵ کيلوگرم در روز است. اين سرانه توليدي پسماند بيمارستاني در ميانه سرانه توليدي جهاني قرار دارد و اگر ميزان ثابتي رشد داشته باشد، پيش بيني مي شود که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ تن پسماند بيمارستاني در روز در اين شهر توليد شود. با توجه به کميت و کيفيت پسماندهاي توليدي و معضلات مربوط، براي بهبود مديريت اين پسماندها، تفکيک زباله هاي عفوني و خطرناک از پسماندهاي معمولي در داخل بيمارستان، سوزاندن بخش عفوني در زباله سوز مرکزي در خارج از شهر و ترجيحا در محل دفن زباله هاي شهري و سپس دفن بهداشتي و مهندسي پسماندهاي معمولي و خاکستر توليدي زباله سوز به همراه ديگر زباله هاي شهر پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است