۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مدل سازي خواص ويسكوالاستيك فيلم ها و لايه هاي پليمري جامد با استفاده از يک رهيافت فروروي نانو تماسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي خواص ويسكوالاستيك فيلم ها و لايه هاي پليمري جامد با استفاده از يک رهيافت فروروي نانو تماسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكانيك تماس ويسکوالاستيک
مقاله مدول وارهيدگي
مقاله پذيرش خزشي
مقاله نانو فروروي تماسي
مقاله رهيافت رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شرعيات محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش تکنولوژي در استفاده از مواد با ساختار بسيار کوچک ديگر آزمايش هاي فشاري و كششي متداول را نمي توان به آساني براي اندازه گيري و تعيين خواص ويسکوالاستيک پذيرش خزشي (creep compliance) و يا مدول وارهيدگي (relaxation modulus) اين گونه مواد مانند فيلم هاي نازك، توده هاي بسيار كوچك، مواد هدفمند جديد، نانو كامپوزيت ها و رويه ها و پوشش هاي نامتجانس بكار برد. با توجه به پيشرفت هاي اخير در تحليل فروروي تماسي پيکره هاي ويسكوالاستيك، تعيين دقيق مشخصه هاي خزشي و وارهيدگي جامدات ويسكوالاستيك با تکنيک فروروي نانو (nano indentation) امکان پذير گرديده است. در اين مقاله، پس از بيان روش هاي تعيين خواص الاستيک فيلم ها و لايه هاي پليمري به ارايه يک رهيافت توانمند رياضي بر اساس مکانيک تماس به منظور تعيين مستقيم خواص ويسکوالاستيک با استفاده از روش نوظهور فروروي نانو پرداخته مي شود. در تحليل هاي وارهيدگي از يک تاريخچه جابجايي نرخ ثابت و در تحليل هاي خزش از يک تاريخچه بارگذاري نرخ ثابت استفاده گرديده است که خواص پليمري با انطباق تيوري هاي مكانيك تماس ويسكو الاستيك در داده هاي بار – جابجايي به دست آمده اند. در تيوري هاي تماس ويسكوالاستيك از مدل جامع ماکسول (Maxwell) تعميم يافته به منظور مدل سازي رفتار وارهيدگي و از مدل کلوين (Kelvin) تعميم يافته براي مدل سازي رفتار خزشي فيلم هاي ويسکوالاستيک بهره گرفته شده است.

© حقوق سایت محفوظ است