۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مدل سازي تغييرات کاربري اراضي سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تغييرات کاربري اراضي سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محيط GIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواحل استان مازندران
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله مدل سازي تغييرات کاربري اراضي
مقاله LCM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي فرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جورابيان شوشتري شريف
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كهنوج سيدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان مازندران به دليل واقع شدن در خط ساحلي درياي خزر و دارا بودن شرايط منحصر به فرد همواره در معرض توسعه و تغييرات بوده است. با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي توان پايش و مدل سازي تغييرات کاربري اراضي را به منظور مديريت اين استان حساس انجام داد. بنابراين اين مطالعه با هدف مدل سازي تغييرات کاربري اراضي مناطق ساحلي استان مازندران با استفاده از LCM انجام شد.آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره Landsat متعلق به سالهاي ۱۳۶۷، ۱۳۷۹، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ انجام شد. مدل سازي نيروي انتقال با استفاده از پرسپترون چند لايه شبکه عصبي مصنوعي و ۸ متغير انجام پذيرفت. تخصيص تغيير به هر کاربري با استفاده از زنجيره مارکف محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل پيش بيني سخت و دوره واسنجي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ مدل سازي براي سال ۱۳۹۰ صورت گرفت و براي ارزيابي صحت با نقشه واقعيت زميني سال ۱۳۹۰ مورد مقايسه قرار گرفت. در پايان نيز با استفاده از دوره واسنجي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پوشش سرزمين سال ۱۳۹۵ پيش بيني شد. نتايج نشان داد در کل دوره مورد مطالعه، ۳۳۴۸۷ هکتار از وسعت جنگل کاسته و به ترتيب ۲۱۳۶۷ و ۱۳۱۵۵ هکتار به وسعت اراضي کشاورزي و مناطق مسکوني اضافه شده است. نتايج مدل سازي نيروي انتقال با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در اکثر زير مدل ها صحت بالايي را نشان داد. خطاي کل در مدل سازي براي سال ۱۳۹۰، ۸۱۲٫۸۴% به دست آمد که نشان دهنده انطباق زياد تصوير پيش بيني شده مدل با تصوير واقعيت زميني و قابل قبول بودن مدل است. نتايج مدل سازي براي سال ۱۳۹۵ نشان داد، که مساحت کاربري جنگل و اراضي باز در اين سال نسبت به ۱۳۹۰ کاهش و کاربري کشاورزي و مسکوني افزايش خواهند يافت.

© حقوق سایت محفوظ است