۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله محتواي اطلاعاتي معيارهاي ريسک حسابداري در پيش بيني ريسک سيستماتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حسابداري مالي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: محتواي اطلاعاتي معيارهاي ريسک حسابداري در پيش بيني ريسک سيستماتيک
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغيرهاي ريسک حسابداري
مقاله ريسک سيستماتيک
مقاله محتواي اطلاعاتي نسبي و محتواي اطلاعاتي افزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي مهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مباني گزارشگري مالي بيان شده است که گزارش هاي مالي که در صورت هاي مالي خلاصه شده اند دربرگيرنده اطلاعات مفيدي براي پيش بيني جريانات نقدي آتي و ريسک مربوط به آن است. طبق مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، ريسک سيستماتيک تغييرات نسبي بازده هر سهم نسبت به بازده بازار و در نتيجه ريسک مربوط به جريانات نقدي آتي را نشان مي دهد. هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي ميزان سودمندي بعضي از اطلاعات حسابداري در فرآيند پيش بيني ريسک سيستماتيک است. به اين منظور نمونه اي متشکل از ۴۱۰ سال- شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نياز آنها طي دوره زماني ۸۷-۱۳۷۸ در دسترس بود، انتخاب گرديد. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تکنيک هاي آماري همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين شش متغير حسابداري با ريسک سيستماتيک طي دوره زماني ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ رابطه معني دار وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج حاصل از مدل رگرسيون چند متغيره نهايي، پيش بيني شده با استفاده روش حذف پسرو، نشان مي دهد که از بين شش متغير پيش بيني کننده، چهار متغير باقيمانده در آخرين گام نسبت به ساير متغيرهاي پژوهش در پيش بيني ريسک سيستماتيک داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي است.

© حقوق سایت محفوظ است