۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در سالمندان: مطالعه اي جمعيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در سالمندان: مطالعه اي جمعيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله سالمندي
مقاله مشخصات جمعيتي
مقاله بيماري هاي مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسبي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالمندان دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسايل و نيازهاي اين مرحله يک ضرورت اجتماعي است. با در نظر داشتن نيازهاي خاص اين دوران توجه به کيفيت زندگي در سالمندان نيز امر مهمي است که عمدتا مورد غفلت قرار مي گيرد. در پژوهش حاضر به بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در سالمندي و عوامل جمعيتي موثر بر آن پرداخته شده است.
نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي شده در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انتخاب گرديد. ابزار به کار برده شده به منظور اندازه گيري کيفيت زندگي، گونه فارسي پرسشنامه The Short From Health Survery(SF-36) بود . همچنين اطلاعات مربوط به وضعيت سلامتي افراد از نظر ابتلا به بيماري هاي مزمن زمينه اي و نيز عوارض کوتاه مدت از طريق مصاحبه جمع آوري گرديد. در مجموع 396 سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند. از اين تعداد ۳۹٫۶ درصد مصاحبه شوندگان زن و ۸۰٫۳ درصد متاهل بودند. از نظر توزيع سني، ۸۲٫۱ درصد در گروه سني ۷۴-۶۰ سال بوده و ميانگين سال هاي تحصيل آنان ۵٫۳ سال بود.
در برسي رابطه بين جنس و وضعيت سلامتي با ميانگين امتيازهاي سنجش کيفيت زندگي در تمامي ابعاد تفاوت معني داري از نظر آماري به دست آمد (p=0.007-<0.001). در بررسي رابطه بين متغيرهاي سن، تحصيلات، تاهل و شغل با امتيازهاي سنجش هاي کيفيت زندگي نيز، در بيشترين موارد روابط آماري معني داري مشاهده شد.
يافته هاي مطالعه نشان دهنده آن است که کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در سالمندان با وضعيت سلامتي و متغيرهاي  جمعيتي وابسته است . با توجه به نيازهاي ويژه در اين دوران، کيفيت زندگي در سالمندان مي تواند به راحتي مورد تهديد قرار گرفته و از اين رو در نظر داشتن عوامل زمينه اي موثر بر سطح کيفيت زندگي دوران سالمندي داراي اهميت بالقوه اي است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است