۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله كاربرد نظريه “اسناد” براي شناخت گندمكاران پرتوليد و كم توليد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: كاربرد نظريه “اسناد” براي شناخت گندمكاران پرتوليد و كم توليد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه اسناد
مقاله انگيزش
مقاله مركز كنترل
مقاله گندمكاران پر توليد و كم توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جهرمي آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از نظريه هاي مربوط به ايجاد انگيزش و استمرار آن براي كار، نظريه اسناد است. در اين نظريه، توجيهات فرد، در موارد موفقيت و شكست مطرح مي شود و افراد، نتايج كار خود را عمدتا به چهار عامل اصلي توانايي، تلاش، سختي كار و شانس نسبت مي دهند. براي اين چهار عامل اسنادي، سه خصوصيت در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: دروني يا بيروني بودن، با ثبات يا بي ثبات بودن و كنترل پذير يا كنترل ناپذير بودن. هدف اين پژوهش مشخص كردن اين موضوع است كه گندمكاران، موفقيت و ناموفق بودن خود را در توليد گندم به چه چيز يا چه كسي نسبت مي دهند. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و كاربرد روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده دو مرحله اي انجام گرفته است. براي اين منظور با۱۳۰گندمكار از روستاهاي شهرستان بهبهان مصاحبه حضوري انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تكميل شده است. نتايج پژوهش حاكي از اين است كه بين ميزان توليد گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانايي، همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد و برعكس، با اسناد به سختي واسناد به شانس رابطه منفي و معني دار برقرار است. يعني توليد كنندگان موفق فعاليت هاي خود را به تلاش و توانايي هاي خود نسبت مي دهند. به عبارتي، هر چه توليد كشاورزان بالاتر مي رود، آنها موفقيت خود را بيشتر به تلاش و توانايي هاي خود وابسته مي دانند. علاوه بر اين، ميزان توليد گندم با اسناد به عوامل دروني رابطه مثبت و معني دار دارد. لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي براي تغيير سبك اسناد گندمكاراني كه عملكرد خود را به عوامل بيروني نسبت مي دهند جهت افزايش اعتماد به نفس و مسووليت پذيري و همچنين فعالتر شدن آنان، از پيشنهادهاي اين پژوهش است.

© حقوق سایت محفوظ است