۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله كاربرد مدل سازي فازي بر مبناي خوشه بندي c-mean در تخمين تبخير از تشت (مطالعه موردي: استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: كاربرد مدل سازي فازي بر مبناي خوشه بندي c-mean در تخمين تبخير از تشت (مطالعه موردي: استان خوزستان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير از تشت
مقاله مدل فازي تاكاجي
مقاله سوگنو
مقاله خوشه بندي فازي
مقاله c-mean

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاهه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به كمك منطق فازي و خوشه بندي فازي به روش c-mean، تركيب هاي مختلف با ۴ داده هواشناسي در دسترس شامل دماي هوا، رطوبت نسبي، سرعت باد و ساعات آفتابي روزانه به عنوان داده هاي ورودي براي پيش بيني تبخير از تشت مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور از پارامترهاي هواشناسي مربوط به سال هاي ۸۶ و ۸۷ در ۳ ايستگاه سينوپتيك اهواز، آبادان و ايذه واقع در استان خوزستان استفاده شد. نتايج به دست آمده، توانايي مدل استنتاج فازي تاكاجي- سوگنو و خوشه بندي فازي به روش c-mean را در پيش بيني تبخير از تشت در ۳ ايستگاه ياد شده به خوبي نشان داد، به طوري كه مدل هاي فازي با ۲ و ۳ خوشه، پارامتر تبخير از تشت را با مربع ضريب همبستگي حدود ۰٫۹۱-۰٫۸۶ پيش بيني مي كند.

© حقوق سایت محفوظ است