۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله كاربرد مدل تركيب خطي وزين (WLC) در پهنه بندي پتانسيل وقوع زمين لغزش مطالعه موردي؛ منطقه سرخون در استان چهار محال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: كاربرد مدل تركيب خطي وزين (WLC) در پهنه بندي پتانسيل وقوع زمين لغزش مطالعه موردي؛ منطقه سرخون در استان چهار محال و بختياري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین لغزش
مقاله پهنه بندی
مقاله مخاطرات طبیعی
مقاله مدل تركیب خطی وزین
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله چهارمحال و بختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرم عبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت نواحي مستعد وقوع زمين لغزش ها و حرکت هاي توده اي يکي از گام هاي اوليه در مديريت منابع طبيعي و برنامه ريزي هاي توسعه اي و عمراني است. حرکت هاي توده اي و زمين لغزش ها تحت تاثير عوامل طبيعي و انساني متعددي رخ مي دهند. در اين تحقيق از طريق تفسير عکس هاي هوايي و بررسي هاي ميداني، زمين لغزش هاي رخداده در منطقه سرخون در شهرستان اردل از استان چهارمحال و بختياري شناسايي شده و با استفاده از ۱۰ معيار موثر در لغزش زمين (شامل شيب زمين، جهت دامنه، پوشش زمين، فاصله تا گسله هاي اصلي، شاخص سبزينگي، شاخص تراکم پوشش گياهي، بارش سالانه، جنس زمين، فاصله با راه هاي اصلي و فاصله با رودخانه) پتانسيل وقوع زمين لغزش در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي و با مدل ترکيب خطي وزين، ارزيابي شده و نقشه پهنه بندي وقوع زمين لغزش تهيه گرديده است. براي استانداردسازي داده ها از روش فازي و براي وزن دهي به معيارها از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است. يافته هاي حاصل از پهنه بندي نشان مي دهد که حدود ۳۸ درصد از اراضي محدوده مورد بررسي، پتانسيل بالايي براي وقوع زمين لغزش دارند. نقشه پهنه بندي، نواحي در معرض خطر و مستعد وقوع زمين لغزش را نشان مي دهد و مي تواند مورد استفاده طيف وسيعي از مديران منابع طبيعي و برنامه ريزان منطقه اي قرار گيرد. شناسايي نواحي با پتانسيل بالايي وقوع زمين لغزش آگاهي لازم براي اجتناب از اراضي مذکور را فراهم کرده و اجراي اقدامات اولويت دار را امکان پذير مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است