۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله كاربرد روش RAPD-PCR به عنوان نشانگردي .ان.ا براي تشخيص چندشكلي در گندم هاي دوروم ايتاليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش RAPD-PCR به عنوان نشانگردي .ان.ا براي تشخيص چندشكلي در گندم هاي دوروم ايتاليايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله چندشكلي
مقاله RAPD-PCR
مقاله ضريب تشابه ني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام بابك
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدميشاني سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش نقشه هاي لينکاژي در گندم هاي زراعي با استفاده از روش هاي مرسوم مولکولي با کندي مواجه بوده است زيرا، داراي سايز ژنومي بزرگ و محدوديت چند شکلي مي باشند. اخيرا نشانگرRAPD-PCR ، به عنوان جايگزين شونده براي مشاهده چندشکلي بيشتر، پيشنهاد شده است. در اين تحقيق روش RAPD به کمک آغازگرهاي تکي اختياري (۱۰ بازي)، براي بررسي چند شکلي در بين ۸ رقم گندم دوروم زراعي با منشا ايتاليا، و ۹ نتايج پيشرفته آن، که از يک تلاقي داي آلل به دست آمده بودند، به کار گرفته شد، تعداد باندهاي چند شکلي توليد شده به ترتيب ۲۹۷ و ۶۶۵ باند در ژل هاي پلي آکريل آميد و آگارز بود. واکنش تکثير، قطعاتي را در محدوده سايزي ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ جفت باز نتيجه داد. باندها براي تشکيل ماتريس جفتي صفر و يک بر مبناي حضور و عدم حضور، رتبه بندي شدند، و بر اساس آن ماتريس فاصله بر مبناي ضريب تشابه ني(Nei)  تشکيل شد. نتايج تجزيه خوشه اي در ژل هاي آگارز، ارقام را در ۵ گروه و در ژل هاي پلي اکريل آميد، در ۴ گروه قرار داد. نتايج تجزيه مربع کاي نيز نشان داد که ، بين ارقام و آغازگرها از لحاظ باند دهي تفاوت معني داري وجود دارد. در اين تحقيق همچنين باندهاي اختصاصي که معرف لاين هاي ۱۰F  بود، شناسايي شدند. همچنين نتايج نشان دادند که مارکرهايRAPD  براي مطالعه چند شکلي ژنتيکي، در گندم هاي دوروم، مناسب مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است