۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله كاربرد تصاوير ETM لندست و تكنيك G.I.S در بررسي قلمروهاي ديرينه پلاياي گاوخوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد تصاوير ETM لندست و تكنيك G.I.S در بررسي قلمروهاي ديرينه پلاياي گاوخوني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلایای گاوخونی
مقاله تصاویر لندست هفت
مقاله آنالیز تصاویر
مقاله مدل رقومی ارتفاع
مقاله قلمروهای دیرینه
مقاله نقشه های موضوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: رامشت محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلاياي گاوخوني به عنوان يک ميراث و بايگاني کواترنر در ايران وقوع حوادث اقليمي محيطي را به صور گوناگون در بستر خود به تصوير کشانيده و از جايگاه خاصي در ميان قلمروهاي ژئومورفولوژيکي ايران برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر در ايران قلمرو کواترنر تنوع اشکال مورفيک ديرينه نشان از حاکميت فازهاي مختلف سرد و گرم اقليمي کواترنر تغيير بيلان ماده و انرژي در سطوح مختلف ژئومورفيک دارند. متد بررسي و تحليل در اين مقاله متکي به سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي باشد. لذا تکنيک هاي به کار رفته در جريان تحقيق عبارتند از: عمليات ورود و تبديل فرمت باندهاي سنجنده ETM+ بررسي آماري باندها تصحيح هندسي تصاوير عمليات موزائيک انطباق و هموارسازي تصاوير تهيه منحني هاي طيفي قلمروها و فرم ها انتخاب بهترين ترکيب باندي آناليز مولفه هاي اصلي ادغام اطلاعات سنجنده ETM+ لندست هفت با يکديگر به کارگيري عمليات متعدد بارزسازي ضمنا در بخش سيستم اطلاعات جغرافيايي نيز از عملياتي چون تهيه لايه هاي متعددي از قبيل لايه آبراهه لايه طيف هاي ارتفاعي لايه شيب مدل رقومي ارتفاعي و نيز استخراج قلمروها و لايه هاي موضوعي ژئومورفولوژي استفاده گرديد.
در ارتباط با توانمندي سنجش از دور و GIS در شناسايي قلمروهاي ديرينه ژئومورفيک گذشته گاوخوني بايد اذعان نمود که در اين تحقيق با به کارگيري يک مدل ابداعي قلمرو گاوخوني در چهار فاز مختلف پيشروي و پسروي بازسازي گرديد. پس از شناسايي و تفکيک قلمروها عمليات تطابق فرم هاي ژئومورفيک ديرينه از جمله دلتاها و تراس هاي درياچه اي در پيرامون فازهاي گذشته صورت گرفت و نقشه هاي زمين ريخت شناسي موضوعي تهيه گرديد. اين روش براي اولين بار در قلمرو پلاياي گاوخوني به کار رفته است و به عنوان روشي قابل اعتماد در جهت بررسي ساير کويرهاي ايران پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است