۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله كاربردهاي آزمايشگاهي آزمون هاي تشخيصي در آسيب شناسي گفتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: كاربردهاي آزمايشگاهي آزمون هاي تشخيصي در آسيب شناسي گفتار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت گفتار
مقاله خيشومي شدگي
مقاله نيمرخ حركتي گفتار
مقاله اسنورز
مقاله ويزي پيچ
مقاله آزمايشگاه گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين تحقيق کاربردهاي آزمايشگاهي آزمون هاي و معيارهاي ارزيابي براي سنجش مشخصه هاي آسيب شناسي گفتار براي تشديد حفره اي و نيمرخ حرکتي گفتار (MSP) در دو دستگاه آزمايشگاهي استورز (SNORS) و ويزي پيچ (VISIPTTCH IU) براي گويندگان فارسي زبان بررسي شد.
روش بررسي: با توجه به اينکه آزمون هاي ارزيابي موجود براي زبان انگليسي تدوين شده بود به منظور استفاده در ارزيابي هاي آزمايشگاهي در زبان فارسي ابتدا آزمون ها بر اساس مشخصات آوايي زبان فارسي تدوين و هنجارسازي ساختاري شد. سپس به منظور کاربردهاي آزمايشگاهي و تشخيصي براي دستگاه اسنورز در ۱۵ نفر و دستگاه ويزي پيچ در ۳۱ نفر گويندگان سالم فارسي زبان در محدوده سني ۱۹ تا ۳۷ ساله هنجاريابي شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده در دستگاه اسنورز با جدول هنجار موجود براي هر واژه در بررسي ميزان خيشومي شدگي مقايسه شد و با توجه به انحراف معيار کمتر از ۵% مورد قبول قرار گرفت و در دستگاه ويزي پيچ جمله پيشنهادي با
p=0 و انحراف معيار STD=33.06 و تفاوت ميانگين ۳۸٫۱۶۵ مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: براساس نتايج بدست آماري موجود، از آزمون هاي تشخيصي دو دستگاه فوق مي توان براي ارزيابي هاي آزمايشگاهي تشديد حفره اي و نيمرخ حرکتي گفتار در گويندگان فارسي زبان استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است