۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله كارآيي آموزش به رابطين بهداشت در ارتقاي سطح آگاهي زنان در مورد پيشگيري از ابتلا به بيماري سالك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: كارآيي آموزش به رابطين بهداشت در ارتقاي سطح آگاهي زنان در مورد پيشگيري از ابتلا به بيماري سالك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطين بهداشتي
مقاله تحقيق در سيستم هاي بهداشتي
مقاله سالك
مقاله پيشگيري
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناه بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. آگاهي رابطين بهداشتي با توجه به نقش اساسي آنان در گسترش آموزش بهداشت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مطالعه نقش آموزش به رابطين بهداشتي در سطح آگاهي جامعه زير پوشش طرح رابطين مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از زنان دو منطقه آندميک سالک دراصفهان، ۳۲۲ نفر از منطقه هفتون به عنوان گروه مداخله و ۲۳۹ نفر از منطقه زينبيه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. توسط پرسشنامه حاوي ۲۶ سوال سطح آگاهي آنان در مورد بيماري سالک سنجيده شد. پس از آموزش رابطين بهداشتي در مورد نحوه پيشگيري از بيماري سالک و با تاکيد بر انتقال اين آموزش به زنان منطقه هفتون (گروه مداخله) مجددا سطح آگاهي در دو منطقه توسط همان پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت. به هر فرد بر اساس تعداد پاسخ صحيح نمره اي داده شد و آگاهي افراد به درجات خوب، متوسط و ضعيف تقسيم گرديد.
نتايج: دو گروه شاهد و مورد از نظر متغيرهاي مخدوش کننده مورد بررسي قرار گرفتند که تفاوت معني داري بين آنها مشاهده نگرديد. بين شغل همسران، سطح تحصيلات زنان و سطح تحصيلات همسران آنها با سطح آگاهي ارتباط وجود داشت (P<0.05). پس از آموزش، ميانگين نمره کل در گروه مداخله ۰٫۹۱ (۱۲٫۱۶ درصد) و در گروه شاهد ۰٫۴۲ (۵٫۷۲ درصد) افزايش يافت. اختلاف ميانگين نمره آگاهي دو گروه قبل و بعد از آموزش پس از حذف اثر آگاهي قبل از آموزش معني دار نبود (P>0.5). به عبارتي رابطين بهداشتي تاثير ناچيزي در افزايش آگاهي جمعيت زير پوشش خود داشتند.
بحث: يکي از راههاي مؤثر در کاهش شيوع بيماريهاي عفوني، آموزش روشهاي پيشگيري به افراد ساکن در مناطق آندميک بيماري مي باشد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که سطح آگاهي افراد ساکن در مناطق آندميک بيماري سالک ناچيز مي باشد و رابطين بهداشتي به عنوان انتقال دهندگان پيامهاي بهداشتي به مردم، آنگونه که انتظار مي رود فعال نيستند. طرح رابطين بهداشتي به عنوان يک طرح کشوري نيازمند بازنگري و ايجاد تغييرات اساسي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است