۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله قدرت بينايي و مقايسه دقت صفحه اسنلن و رتينوسكپي از نظر عيب انكساري در دانش آموزان سال اول راهنمايي شهر سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: قدرت بينايي و مقايسه دقت صفحه اسنلن و رتينوسكپي از نظر عيب انكساري در دانش آموزان سال اول راهنمايي شهر سبزوار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت بينايي
مقاله چارت اسنلن
مقاله رتينوسكپي
مقاله عيب انكساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروآبادي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عيوب انکساري نقش مهمي را در اتيولوژي و درمان استرابيسم و تنبلي چشم ها ايفا مي نمايد. بنابراين لازم است که کودکان حداقل سالي يکبار از نظر بينايي مورد بررسي و معاينه قرار گيرند. از آنجايي که تکنيک غربالگري در چشم پزشکي يکي از روشهاي مرسوم در تشخيص اختلالات بينايي است، لذا اين پژوهش به منظور بررسي قدرت بينايي و مقايسه دقت صفحه اسنلن و رتينوسکپي از نظر عيب انکساري در دانش آموزان سال اول راهنمايي شهر سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک بررسي توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي است که جمعيت هدف آن کليه دانش آموزان سال اول راهنمايي شهر سبزوار در سال ۱۳۸۱ بودند. تعداد کل نمونه ۴۰۹۳ نفر بودند. داده ها از طريق فرم مصاحبه جهت ثبت مشخصات فردي و همچنين فرم مشاهده جهت ثبت نتايج معاينات جمع آوري گرديدند. دانش آموزان از طريق صفحه اسنلن اقدام به اندازه گيري قدرت بينايي از فاصله ۶ متر مي شدند و سپس افراد با تيزبيني کمتر از ۱۰/۱۰به وسيله يک چشم پزشک به منظور تعيين عيب انکساري با رتينوسکپي تحت معاينه مجدد قرار مي گرفت. داده ها از طريق نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي مستقل و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تعداد نمونه ها شامل: ۲۰۰۸ نفر دختر و ۲۰۸۵ نفر پسر بودند. يافته ها نشان داد که ميانگين و انحراف معيار ديد هر دو چشم در دختران و پسران دانش آموز با صفحه اسنلن به ترتيب: ۰٫۹۵±۰٫۱۲ و ۰٫۹۷±۰٫۰۹ است. همچنين ۲۹۴ نفر از افراد مورد پژوهش عيب انکساري داشتند. در يافته هاي اين پژوهش ميزان ديد چشم چپ و راست دانش آموزان پسر بيشتر از دختران است و اختلاف معني داري بين آنها وجود دارد (P<0.0001). در ۶۵ درصد موارد بين يافته هاي صفحه اسنلن و رتينوسکوپي از نظر عيب انکساري اختلاف مشاهده گرديد که از نظر آماري معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که صفحه اسنلن در افراد غربال شده در سنين حدود راهنمايي از دقت بالايي برخوردار نيست و با توجه به يافته هاي اين پژوهش که نشان دهنده تمايل احتمالي بيشتر دختران نسبت به پسران به داشتن عينک است، پيشنهاد مي شود در زمينه وجود يا عدم وجود اختلاف قدرت بينايي در دختران نسبت به پسران تحقيقات بيشتري انجام گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است