۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله فون جانوران آبزي درياچه پشت سد لار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: فون جانوران آبزي درياچه پشت سد لار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانوران آبزي
مقاله زئوپلانکتون
مقاله ماکروبنتوز
مقاله ماهيان
مقاله سد مخزني لار
مقاله مازندران
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتيان سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي اف عادل رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي قلي اف ذوالفقار
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رنجبر كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، بررسي زنجيره هاي غذايي اکوسيستم درياچه پشت سد لار و رژيم غذايي ماهيان آن انجام گرفت و پارامترهاي هيدروبيولوژيک از جمله تراکم و پراکنش زئوپلانکتون، ماکروزئوبنتوز و ماهيان طي ۱۲ مرحله نمونه برداري از خرداد تا آبان سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بررسي شدند. زئوپلانکتون ها به طور لايه اي و توسط تور زئوپلانکتون گير کمرشکن (Juddy Net)، ماکروبنتوزها توسط گراب ۲۰´۲۰، سوربر ۴۰´۴۰ و تور دستي با دهانه ۵۰×۵۰ سانتي متر و ماهيان با استفاده از تور پرتابي و دستگاه الکتروشوکر ثابت و پرتابل و در ايستگاه هاي نزديک تاج سد، امام پهنک، آب سفيد، الرم و کمردشت نمونه برداري گرديدند. نتايج نشانگر وجود ۲۱ جنس و گونه از ۳ راسته زئوپلانکتوني در درياچه سد لار بوده که راسته کلادوسرا با ۵۵٫۸۱ درصد جمعيت زئوپلانکتوني در طي سال در درياچه سد لار غالب بود. بيش ترين تراکم سلول زئوپلانکتوني مربوط به راسته هاي کلادوسرا با ميزان ۴۸۰۵۰±۰٫۱۴۸ و روتيفرا با ميزان ۲۴۰۲۰±۰٫۱۲۴ عدد در مترمکعب در ماه خرداد بود. در بررسي ماکروبنتوزي ۱۲ راسته در ۹۸ جنس و گونه شناسايي گرديد که راسته ديپترا در سال ۱۳۸۷ با فراواني ۶۷۶ عدد در مترمربع و زي توده ۱٫۷۹ گرم در مترمربع و در سال ۱۳۸۸ با فراواني ۷۶۷ عدد در مترمربع و زي توده ۵۰/۲ گرم در مترمربع غالب بود. در بين ماهيان شناسايي شده (۵ گونه)، بيش از ۹۵ درصد جمعيت را قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario) تشکيل داده که ميانگين وزن آن ۱۳۶٫۸۶±۱۰۳٫۴ گرم و طول چنگالي آن ۲۱۲٫۸۱±۴۹٫۶ميلي متر برآورد گرديد. طبق آزمون آناليز واريانس دوطرفه مشخص گرديد که ايستگاه هاي مطالعاتي و ماه هاي نمونه برداري بر روي فراواني فون مورد بررسي تاثير دارند (P<0.05). با توجه به موقعيت مکاني، اختلاف درجه حرارت چشم گيري در فصل هاي مختلف سال به خصوص در فصل پاييز و زمستان وجود داشته و بررسي هاي بيولوژيک نشان داد که پتانسيل توليد پلانکتوني و ماکروبنتوزي درياچه به نسبت پايين است. در اين بررسي گونه هاي متعددي از گروه هاي زئوپلانکتوني و ماکروزئوبنتوزي براي نخستين بار از ايران گزارش شدند.

© حقوق سایت محفوظ است