۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله فعاليت حياتي سلول هاي تک هسته اي خون محيطي انسان در مجاورت با ذرات نانوهيدروکسي آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: فعاليت حياتي سلول هاي تک هسته اي خون محيطي انسان در مجاورت با ذرات نانوهيدروکسي آپاتيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله نانو هيدروکسي آپاتيت
مقاله سايتوتوکسيسيته
مقاله سلول هاي تک هسته اي خون محيطي انسان
مقاله ميزان جذب نوري
مقاله سازگاري زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهون حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هيدروکسي آپاتيت (Ca10(PO4)6(OH)2) (HA) يکي از مهمترين بيوسراميک ها براي کاربردهاي پزشکي و دندانپزشکي است. ولي حلاليت پايين ذرات منجر به کاهش اثر آن در ساخت استخوان (osteoconductivity) شده و در نتيجه ذرات نانو هيدروکسي آپاتيت (Nano-HA) با داشتن سطح تماس بيشتر و حلاليت بالاتر نسبت به HA معمولي، مورد توجه بسياري از محققان به عنوان يک گرفت موثر و جديد استخواني واقع شده است. اما مطالعات متعددي نشان دادند که تناقض هايي در زمينه سازگاري زيستي اين ذرات وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي سايتوتوکسيسيته ذرات نانوهيدروکسي آپاتيت بر روي سلول هاي تک هسته اي خون محيطي انسان مي باشد.
روش کار: اين مطالعه به صورت تجربي انجام گرفت. پس از استريل نمودن ذراتNano-HA  آن را با غلظت هاي ۱۵٫۷۵، ۳۲، ۶۵، ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰، ۸۰۰۰ ppm تهيه کرده و بر روي ۱۰۵ سلول تک هسته اي خون محيطي انسان اثر داده و در پايان وايتاليتي سلول ها در زمان هاي ۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت با استفاده از تستMTT  مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس با استفاده از دستگاه ELISA READER ميزان جذب نوري سنجيده شد و داده هاي به دست آمده با تست ANOVA آناليز گشت.
يافته ها: نتايج نشان داد که با افزايش غلظت و نيز زمان فعاليت حياتي سلول ها کاهش يافت، ولي اين کاهش از لحاظ آماري معني دار نبود  (P>0.05)و کمترين ميزان فعاليت حياتي سلول ها در غلظت ppm 8000 بعد از گذشت ۷۲ ساعت مي باشد (۰٫۰۰۵±۰٫۲۲۰) اما در گروه کنترل در ۷۲ ساعت برابر با ۰٫۰۰۷±۰٫۲۵۹ است.
نتيجه گيري: نتايج سازگاري ذرات Nano-HA را در مجاورت با سلول هاي تک هسته اي خون محيطي انسان نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است