۱۳۹۶-۰۶-۲۳

مقاله فراوني آنوماليهاي زبان در مدارس ابتدايي شهر لاهيجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: فراوني آنوماليهاي زبان در مدارس ابتدايي شهر لاهيجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب زبان مهاجر خوش خيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم اميري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي راد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حفره دهان انواع اختلالات رشدي تکامل به کرات ديده مي شود. ازجمله اين اختلالات درزبان نيز روي مي دهد که باعث درد و سوزش يا اختلال در عمل آن مي شود که زبان جغرافيايي، زبان شياردار، چسبندگي زبان از آن جمله اند. در پاره اي از تحقيقات به نقش توارث و همينطور عوامل محيطي تاثير گذار بر ايجاد آنها اشاره شده است. فراواني اين اختلالات در جوامع گوناگون و با روشهاي تحقيقي مختلف بررسي شده است.
هدف: هدف از اين تحقيق تعيين فراواني زبان شيار دار، چسبندگي زبان، مديان رومبوييد گلوسيتيس در گروه سني ۱۱-۷ سال مقطع ابتدايي شهر لاهيجان مي باشد.
مواد و روش ها: در اين بررسي ۱۱۲۰ دانش آموز طي مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۱ با روش خوشه اي تصادفي چند مرحله اي تحت معاينه قرار گرفتند (۵۶۰ دانش آموز دختر و ۵۶۰ دانش آموز پسر) هر مدرسه به عنوان يک خوشه ۷۰ نفري و انتخاب مدارس به صورت تصادفي با در نظر گرفتن حجم نمونه صورت گرفت. از آزمون X2 جهت ارزيابي آماري استفاده شد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان داده است که زبان شيار دار ۱۳٫۴%، ميزان جغرافيايي ۱۱%، چسبندگي زبان ۶٫۷% مي باشد. همچنين در پسرها زبان شياردار (p=0.002) و زبان جغرافيايي (p=0.007) و چسبندگي زبان (p=0.002) به طور معني داري بيش از دخترها مي باشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه شيوع آنوماليهاي زبان بيشتر از مطالعات قبلي بوده است که تحقيقات آينده مي تواند پاسخگوي شبهات باشد که آيا علل ژنتيکي و توارث در اينجا سهم عمده اي دارد يا اينکه عوامل در اين منطقه با ساير نقاط تفاوت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است