۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مقاله فراواني گروه هاي خوني ABO و Rh در جمعيت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاييز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: فراواني گروه هاي خوني ABO و Rh در جمعيت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراواني
مقاله گروه هاي خوني
مقاله سيستم گروه خوني ABO
مقاله فاكتورهاي Rh
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بني عقيل سيدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: بلخي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توزيع گروه هاي خوني ABO و Rh در مناطق مختلف جغرافيايي، نژاد و قوميت هاي مختلف متفاوت مي باشد، اين مطالعه به منظور بررسي فراواني گروه هاي خوني ABO و Rh در جمعيت اهداکنندگان استان گلستان در سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي، بر روي اهداکنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون استان گلستان طي سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ انجام شد. گروه خون هر اهداکننده به دو روش سلولي (Cell type) و سرمي (Back type) براي گروه خوني ABO و روش سلولي براي Rh، طبق دستورالعمل استاندارد انتقال خون ايران تعيين شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري Minitab مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد فراواني گروه هاي خوني A، B،O  و AB در جمعيت اهداکنندگان گلستان به ترتيب %۳۶٫۷۲، %۳۰٫۰۲، %۲۵٫۲۸ و %۸٫۰۲ بود، بيشترين و کمترين گروه خوني Rh مثبت به ترتيب O و AB و در گروه خوني Rh منفي نيز به ترتيب O و AB بود. فراواني Rh مثبت %۸۹٫۸۶ و Rh منفي %۱۰٫۱۴ گزارش شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که توزيع فراواني گروه هاي خوني در اهداکنندگان طي سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ به ترتيب A، B،AB  و O بوده است و تغيير معناداري در توزيع فراواني گروه هاي خوني ABO طي اين سال ها مشاهده نشده است.

© حقوق سایت محفوظ است