۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله فراواني نشانه هاي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در کارمندان اداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۰ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: فراواني نشانه هاي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در کارمندان اداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم ساختمان بيمار
مقاله نشانه ها
مقاله کارمندان اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري عنبران ابوتراب
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي سيده نگار
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي ‌منش احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: از حدود چند سال اخير به يك دسته نشانه ها و بيماري هاي مربوط به ساختمان توجه شده است. با توجه به اين نكته كه بيش از نيمي از وقت مفيد کارمندان در ساختمان هاي اداري مي گذرد و استفاده از دستگاه هايي مانند کامپيوتر، دستگاه چاپگر باعث آلودگي هواي داخل ساختمان ها در محيط كار مي شود، بررسي وضعيت سلامتي آن ها با اهميت مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي فراواني نشانه هاي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در کارمندان ساختمان هاي يکي از سازمان هاي دولتي در استان خراسان رضوي بوده است.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش مقطعي بر روي كاركنان اداري در سال ۱۳۸۸ در شهر مشهد مقدس انجام گرفت. شكايت هاي افراد با استفاده از پرسش نامه جمع آوري شد. فراواني سندرم در بين كارمندان تعيين و ارتباط عوامل محيطي و ساختماني با بروز اين نشانه ها و سندرم بررسي گرديد. ۱۰۷ نفر به طور غيراحتمالي در دسترس انتخاب شدند و پس از جلسه توجيهي اوليه، پرسش نامه ها بين ايشان توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. سپس داده ها در نرم افزار۱۱٫۵ SPSS با استفاده از فراواني و کاي – دو، آزمون دقيق فيشر و تست من ويتني يو با سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۱۰۷ پرسش نامه كه شامل ۴ نفر (
۳٫۷ درصد) زن و ۱۰۳ نفر (۹۶٫۳ درصد) مرد، با ميانگين مدت اشتغال ۱۶٫۵۸±۹٫۸۰ سال در ساختمان بودند. نتايج زير استخراج شد: ۲۶ نفر (۲۴٫۳ درصد) سندرم ساختمان بيمار را اعلام نمودند، فراواني سندرم در زنان با ۱ نفر ۲۵ درصد و در مردان با ۲۵ نفر ۲۴٫۳ درصد بود. فراواني اين نشانه ها بين زنان و مردان تفاوت معني داري ندارد (۰٫۳۲۹=P)، فراواني سندرم در ساختمان شماره دو ۳ نفر (۳۰ درصد) و ساختمان شماره يك ۲۳ نفر (۲۳٫۷ درصد) و از لحاظ آماري معني دار نبود (۰٫۷۰۲=P) .بيشترين افراد شاكي از نشانه هاي اين سندرم با ۶ نفر (۲۶٫۱ درصد) در گروه سني ۶۰-۵۱ سال قرار دارند و كمترين ايشان با صفر درصد افراد ۳۰-۲۱ ساله هستند. شايع ترين گروه نشانه ها مربوط به سيستم عصبي با ۴۰ نفر (۳۷٫۴ درصد) و سپس نشانه هاي تحريك مخاطي با ۲۶ نفر (۲۴٫۳%)، نشانه هاي تنفسي با ۹ نفر (۸٫۴%)، نشانه هاي پوستي با ۹ نفر (۸٫۴%) و نشانه هاي حسي با ۴ نفر (۳٫۷%) بود.
نتيجه گيري: فراواني نشانه هاي سندرم ساختمان بيمار در اين مطالعه در حدود نشانه هاي كاركنان در ساير ساختمان ها در مطالعات مشابه و در حد انتظار مي باشد و مي توان آن را مطلوب ارزيابي نمود.

© حقوق سایت محفوظ است