۱۳۹۶-۰۶-۲۹

مقاله فراواني حاملين بيني استافيلوكوك طلایي در كاركنان باليني بيمارستان بعثت سنندج و مقاومت سويه‏ هاي جدا شده از آنها به آنتي ‏بيوتيك ‏ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: فراواني حاملين بيني استافيلوكوك طلایي در كاركنان باليني بيمارستان بعثت سنندج و مقاومت سويه‏ هاي جدا شده از آنها به آنتي ‏بيوتيك ‏ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملين بيني
مقاله استافيلوكوك طلایي
مقاله مقاومت به آنتي ‏بيوتيك ‏ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انتقال استافيلوكوك طلايي از بيني كاركنان باليني حامل باكتري به بيماران بخوبي نشان داده شده است. عواقب عفونت‏هاي استافيلوكوكي مخصوصاً سويه‏هاي مقاوم به متي‏سيلين آن عليرغم استفاده از آنتي‏بيوتيك‏ها مي‏تواند وخيم باشد بنابراين اجراي يك برنامه كنترل جهت جلوگيري از انتقال باكتري و كاهش دادن مقاومت دارويي آن لازم مي‏باشد. در اين بررسي وضعيت كاركنان باليني بيمارستان بعثت سنندج از نظر فراواني حاملين بيني استافيلوكوك طلايي و مقاومت سويه‏هاي جدا شده از بيني آنها نسبت به آنتي‏بيوتيك‏ها بررسي گرديد.
مواد و روشها: طي يك مطالعه مقطعي نمونه ترشحات بيني ۱۱۸ نفر از كاركنان باليني بيمارستان بعثت كشت داده شد و وجود استافيلوكوك طلايي در كشت نمونه‎ها با استفاده از رنگ‎آميزي گرام و آزمايش‎هاي كاتالاز و كواگولاز تشخيص داده شد و حساسيت و مقاومت سويه‎هاي جدا شده نسبت به آنتي‎بيوتيك‎ها با استفاده از روش آنتي‎بيوگرام ديسك ديفيوژن تعيين گرديد.
نتايج: نتايج اين بررسي نشان داد كه در بلوك زايمان ۵۵%، در بخش زنان ۵۴%، در ۵۰% ICU، در بخش‎هاي جراحي ۴۴%، در اورژانس ۴۳% و در بخش نوزادان ۳۸%، و در كل ۴۳% كاركنان حامل استافيلوكوك طلايي در بيني بودند. از نظر آماري ارتباط قابل توجهي بين جنس و ميزان حامل بودن باكتري وجود نداشت  (P=0.7)نتايج بررسي هر چند ارتباط قابل توجهي بين سنوات خدمت و ميزان حامل بودن باكتري را مطرح مي‏كند ولي از نظر آماري به سطح قابل قبولي نرسيد (P=0.06). ارتباط سن با ميزان حامل شدن باكتري تا حدودي شبيه ارتباط سنوات خدمت با ميزان حامل بودن بود.
بر اساس نتايج آنتي بيوگرام ۱۰۰% سويه‏هاي استافيلوكوك طلايي جدا شده از بيني كاركنان باليني به وانكومايسين و ريفامپين، ۹۲% به سيپروفلوكساسين، ۸۶% به سفالوتين، ۸۴% به كلوگزاسيلين، ۸۰% به جنتامايسين، ۵۹% به اريترومايسين حساس بودند. ۱۶% سويه‎ها نسبت به متي‏سيلين و ۸% نسبت به سيپروفلوكساسين و سفالوتين نسبتا مقاوم بودند.
نتيجه‏گيري: فراواني حاملين بيني استافيلوكوك طلايي در كاركنان باليني بيمارستان بعثت و طيف حساسيت و مقاومت آنها به آنتي‏بيوتيكها در محدوده اكثر گزارش‏هاي در دسترس از ساير بيمارستانهاي داخل و خارج كشور بود. نتايج مطالعه در كل نظارت بيشتر برICU ، استفاده محدود و منطقي‎تر از سيپروفلوكساسين و همچنين انجام يك مطالعه تحليلي جهت روشن نمودن رابطه احتمالي بين سنوات خدمت و ميزان حامل بودن باكتري را توصيه مي‏نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است