۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله عوامل موثر در عناصر ارتباطي از ديدگاه قرآن کريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات ميان رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در عناصر ارتباطي از ديدگاه قرآن کريم
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عنصر فرستنده
مقاله عنصر پيام
مقاله عنصر کانال
مقاله عنصر گيرنده
مقاله قرآن کريم
مقاله روش دلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري علي
جناب آقای / سرکار خانم: چابكي درزآبي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فهم ابعاد و زواياي پديده ارتباطات و رسانه، به مثابه يکي از تجليات دنياي جديد و به روايتي علت موجده تحولات تاريخي و اجتماعي و صورت بندي هاي فرهنگي، نيازمند مفهوم سازي و نظريه پردازي است. حضور و گستردگي وسايل ارتباط جمعي در سپهر عمومي و انباشت نشانه ها و تصاوير رسانه اي در همه عرصه هاي زندگي، چون اقتصاد و سياست و فرهنگ و توليد و توزيع معاني، به رسانه اي شدن فرهنگ، سياست، و اجتماع منتهي شده است. توجه به اين نکته ضروري است که از مهم ترين مشخصه هاي تعيين کننده موفقيت در ارتباطات شناخت عناصر ارتباطي و عوامل موثر بر اين عناصر است. در اين مقاله، که هدف آن «بررسي عوامل موثر بر عناصر ارتباطي از ديدگاه قرآن کريم»است، ابتدا، در چهارچوبي مفهومي و با هدف کسب شناختي نسبتا مجمل، به معرفي هريک از عناصر خواهيم پرداخت و در ادامه، ضمن احصاء آيات مرتبط با اين عناصر، با استفاده از روش «دلفي» عوامل موثر منتخب را به مثابه مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر عناصر ارتباطي از نظر قرآن کريم تبيين و درنهايت، الگوي هنجاري ارتباطات از نگاه قرآن کريم را بر اين اساس ترسيم مي کنيم. نتايج تحقيق، بر اساس الگوي هنجاري ارتباطات قرآن کريم، تاثيرپذيري «عنصر فرستنده» از چهار عامل اصل فطرت، تفاوت پيش زمينه ها، ويژگي هاي شخصيتي و پايگاه اجتماعي، «عنصر پيام» از عوامل تکرار پيام، تعدد پيام رسان، و قالب هاي پيام، «عنصر کانال» از عامل ابزارهاي انتقال پيام، و «عنصر گيرنده»، علاوه بر چهار مورد تاثير گذار بر عنصر فرستنده، از چهار عامل ظرفيت دروني، آزادي در انتخاب پيام، تنوع زيستي، و تعدد نيازها را، به منزله مهم ترين عوامل تاثيرگذار، تاييد کرد.

© حقوق سایت محفوظ است