۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله عوامل موثر در توسعه كارآفريني زنان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در توسعه كارآفريني زنان ايراني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله ايران
مقاله توسعه
مقاله زنان
مقاله كارآفريني
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل سازماني
مقاله عوامل شبكه اي
مقاله عوامل محيطي
مقاله فعاليت هاي كارآفرينانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلرد پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله کارآفريني به سرعت در حال گسترش است و کارآفريني زنان موضوع خاص و مورد توجه سراسر جهان است. بسياري از محققان معتقدند که فعاليتهاي کارآفريني توسط زنان، نقش برجسته اي در سلامت اقتصاد ملتها دارد. زنان در زمان کوتاهي توانستند با ورود به عرصه کسب و کار تحولات عظيمي در توسعه اقتصادي کشورها ايجاد کنند. چنانچه آمارها نشان مي دهد فعاليتهاي اقتصادي زنان ۲۵ تا ۳۵ درصد کل فعاليتهاي جهان را تشکيل مي دهد (کانتر، ۲۰۰۲، ۱۱).
فعاليتهاي اقتصادي زنان در جهان و جهت گيري آنان به سمت فعاليتهاي کارآفرينانه به دلايل متعددي از جمله بيکاري، استقلال، کسب درآمد، پايين بودن دستمزدها و عدم رضايت از شغل قبلي است. اما عوامل مختلفي در تسهيل و يا تضعيف اين فعاليتها موثر است. بررسي اين عوامل مي تواند در توسعه فعاليت کارآفرينانه زنان نقش مهمي ايفا نمايد. در اين پژوهش به منظور ارايه مدلي جامع از توسعه کارآفريني زنان، تلاش شده است که مهمترين شاخصها و عوامل موثر شناسايي و رابطه بين آنها تعيين گردد.
به همين منظور پس از انجام مطالعات نظري، مدل اوليه اي طراحي شد و بر اساس آن توسعه کارآفريني با شاخصهاي رشد، ايجاد و نوآوري تبيين و عوامل موثر در ۴ بخش فردي، شبکه اي، سازماني و محيطي در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، نظرات خبرگان کارآفريني مورد تجزيه و تحليل آزمون هاي آماري قرار گرفت.
بعد از تعديل مدل اوليه، بر اساس نظر خبرگان، مدل مذکور در جامعه آماري مورد آزمون (۱۳۹ زن کارآفرين ايراني) با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون ها نشان داد که نقش عوامل فردي در توسعه کسب و کار زنان ايراني از ساير عوامل موثرتر است. همچنين مهمترين انگيزه ها و اهداف زنان در کسب و کار، رضايت شغلي و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمترين ويژگي آنان توفيق طلبي و خلاقيت است.
نتايج بيانگر آن است که زنان کارآفرين با شبکه اوليه ارتباطي، رابطه قوي دارند و عوامل و شرايط محيطي کشور، شرايط مساعد و سوق دهنده اي براي توسعه کسب و کار زنان محسوب نمي شود و زنان ايراني در توسعه کارآفريني با موانع محيطي جدي روبرو هستند.

© حقوق سایت محفوظ است