۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله عوامل موثر بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه: مطالعه موردي شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۹۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه: مطالعه موردي شهر شيراز
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش مردان
مقاله نقش زنان
مقاله ارزيابي فايده
مقاله انتظار فايده
مقاله سن
مقاله بعد خانوار
مقاله وضعيت تاهل
مقاله منزلت شغلي
مقاله تحصيلات
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله درآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهسايي زاده عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و ذهني بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه شهر شيراز مي باشد. پس از بررسي تحقيقات داخلي و خارجي و مروري بر نظريه هاي فمينيستي، كاركردگرايي و كنش متقابل نمادي، يك چارچوب نظري تلفيقي با استفاده از نظريه كالينز بر پا گرديده كه بر پايه آن يك مدل تجربي، شامل تأثير ۱۲ متغير مستقل بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه، به دست آمد. روش تحقيق در اين مقاله، پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه، مردان ۱۸ سال به بالاي ساكن در خانوارهاي شيراز اعم از متأهلين و مجردين است كه يك نمونه ۷۰۰ مردي، از ۷۰۰ خانوار بر اساس نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. در اين تحقيق ۱۲ فرضيه از الگوي پژوهش در نظر گرفته شده كه با استفاده از آمار استنباطي رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته عبارتند از: بين منزلت شغلي و نگرش مردان رابطه معني دار است، بين طبقه اجتماعي و نگرش نيز رابطه معني دار مي باشد، مردان با تحصيلات بالا نسبت به نقش زنان در جامعه نگرش مثبت تري دارند، تفاوت تحصيل مردان با زنان، دو عامل ذهني انتظار فايده و ارزيابي فايده، داراي رابطه معني داري با نگرش مردان مي باشد؛ همچنين كساني كه داراي مشاغل بالاتري مي باشند، داراي نگرش مثبت تري نيز هستند؛ بالاخره اينكه بين سن، تفاوت سني، درآمد، تفاوت منزلت شغلي، وضعيت تأهل و بعد خانوار پاسخگو با نگرش وي نسبت به نقش زنان در چامعه، رابطه معني داري وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است