۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله عوامل موثر بر مديريت ريسک در بين کشاورزان گندم کار ديم شهرستان تفرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مديريت ريسک در بين کشاورزان گندم کار ديم شهرستان تفرش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله مديريت ريسک
مقاله کشاورز گندم کار ديم
مقاله تفرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند توليد در بخش کشاورزي همواره با مخاطره هاي گوناگوني همراه است، زيرا از سويي، توليد در اين بخش، به طبيعت و شرايط آب و هوايي بستگي دارد و از ديگر سو نيز، پيوسته در برابر آفت ها و بيماري هاي گياهي آسيب پذيري نشان داده است. اين ويژگي ها باعث شده است که مديريت ريسک در کشاورزي از اهميت شاياني برخوردار باشد. از اين رو، هدف کلي اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر مديريت ريسک در کشاورزان گندم کار ديم مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کشاورزان گندم کار ديم شهرستان تفرش استان مرکزي است (N=14824) که از اين ميان، تعداد ۲۹۵ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت، ۲۴۱ پرسشنامه جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (n=241). يافته ها نشان مي دهند که مديريت ريسک در اکثريت کشاورزان مورد نظر (۷۵%) در سطوح «ضعيف و متوسط» قرار دارد. تحليل روابط بين عوامل و ميزان مديريت ريسک نشان مي دهند که رابطه معني داري بين متغيرهاي سطح تحصيلات، ميزان مشارکت اجتماعي، ميزان استفاده از کانال هاي اطلاعاتي، ميزان بدهي بانکي و درآمد کشاورزي با ميزان مديريت ريسک کشاورزان وجود دارد. در آزمون رگرسيون چندگانه خطي، متغيرهاي «درآمد کشاورزي» و «ميزان استفاده از کانال هاي اطلاعاتي» ۳۷٫۴ درصد از تغييرات متغير مديريت ريسک کشاورزان را تبيين مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است