۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله عوامل موثر بر رفتار پذيرش تكنولوژي هاي حفاظت خاك در حوزه آبخيز زرين گل استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۵۹۵ تا ۶۰۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رفتار پذيرش تكنولوژي هاي حفاظت خاك در حوزه آبخيز زرين گل استان گلستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاظت خاك
مقاله رفتار پذيرش
مقاله مزيت نسبي
مقاله سازگاري
مقاله تكنولوژي هاي
مقاله حفاظت خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف مشخص كردن عوامل موثر بر رفتار پذيرش تكنولوژي هاي حفاظت خاك در بين زارعين مجري عمليات حفاظت خاك در حوزه آبخيز زرين گل استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي بوده و نمونه گيري به روش تصادفي طبقه اي متناسب انجام شده است. براي اين منظور با ۲۴۰ زارع مجري عمليات حفاظت خاك در شش روستاي بخش كوهستاني حوزه آبخيز به وسيله پرسشنامه مصاحبه حضوري انجام گرفته شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل شد. روش هاي آماري مورد استفاده شامل همبستگي و رگرسيون است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد بين متغيرهاي مستقل ساعات كار شغل دوم زارع، مزيت نسبي، سازگاري، آزمون پذيري، قابليت مشاهده نتايج و پيچيدگي عمليات حفاظت خاك، كل اراضي تحت مالكيت، كل اراضي تحت مديريت، كل اراضي تحت كشت و كار زارع، تعداد وام دريافتي حفاظت خاك، مقدار اقساط وام، ترجيح ريش سفيدان براي مشورت در زمينه عمليات حفاظتي با متغير وابسته تحقيق يعني مقدار پذيرش عمليات حفاظت خاك رابطه مثبت و معني داري با اطمينان ۹۹ درصد وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي مستقل آگاهي از تاثير عمليات حفاظت خاك، تعداد دوره هاي آموزشي كه زارع شركت كرده، مقدار اطلاعات حفاظتي اخذ شده از راديو و جزو هاي آموزشي با مقدار پذيرش عمليات حفاظت خاك رابطه مثبت و معني داري با اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه ۶۰ درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابليت سازگاري عمليات حفاظت خاك، مقدار اراضي تحت مالكيت، وضعيت مالكيت اراضي، تعداد وام دريافتي حفاظت خاك، رابطه نهادهاي متولي عمليات حفاظت خاك، مقدار نقش راديو و همسر در آگاهي از وجود عمليات حفاظت خاك قابل تبيين است.

© حقوق سایت محفوظ است