۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله عوامل موثر بر تعداد روزهاي بستري بيماران مبتلا به سکته قلبي بيمارستان واسعي سبزوار در نيمسال اول ۱۳۹۱ با استفاده از مدل هاي رگرسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۴۷ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تعداد روزهاي بستري بيماران مبتلا به سکته قلبي بيمارستان واسعي سبزوار در نيمسال اول ۱۳۹۱ با استفاده از مدل هاي رگرسيون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد روزهاي بستري
مقاله رگرسيون
مقاله پواسن تعميم يافته
مقاله مدل بريده شده در صفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فرد عادله
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: عدنان ربياه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعداد روزهاي بستري بيماران از موضوعاتي است که از ضرورت و اهميت بالايي براي مديريت بيمارستان ها و همچنين براي بيماران و خانواده آنها برخوردار مي باشد. با توجه به اهميت اين موضوع و کمبود تحقيقات مشابه در اين زمينه، تحقيق حاضر به منظور مدل بندي تعداد روزهاي بستري بيماران MI بيمارستان واسعي سبزوار و بررسي عوامل موثر بر آن انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي بوده که در جهت مدل بندي تعداد روزهاي بستري بيمارانMI بستري شده در بيمارستان واسعي سبزوار در نيمسال اول ۱۳۹۱ انجام شده است. تعداد ۲۰۱ نفر با استفاده از روش سرشماري وارد اين تحقيق شدند و مقادير تعداد روزهاي بستري آنها به عنوان متغير پاسخ و مقادير جنسيت، سن و محل سکونت بيماران مورد نظر به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش پيشرفته و جديد مدل رگرسيونپواسن تعميم يافته بريده شده در صفر و نرم افزار SAS9.2 استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که ميانگين مدت اقامت بيماران MI بيمارستان واسعي ۴٫۷۸۶ روز مي باشد. همچنين يافته هاي اين مطالعه نشان داد که به ازاي يک سال افزايش در سن بيمار، مدت اقامت بيمار به طور متوسط يک روز کاهش مي يابد. همچنين مدل هاي رگرسيوني متوسط تعداد روزهاي بستري بيماران زن را کمتر از بيماران مرد و نيز بيماران ساکن شهر را کمتر از بيماران ساکن روستا پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: در مقاله حاضر، يک مدل آماري مناسب براي تبيين و مدل بندي مقادير مربوط به تعداد روزهاي بستري بيماران بدست آمد که با توجه به متفاوت بودن مقادير آن در بخش ها و بيمارستان هاي مختلف، بکارگيري اين مدل هاي پيشرفته آماري در ساير بيمارستان ها و شهرها توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است