۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله عوامل موثر بر اشراف اطلاعاتي بر سازمان هاي مردم نهاد شهر همدان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اشراف اطلاعاتي بر سازمان هاي مردم نهاد شهر همدان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت اطلاعات Information management
مقاله جمع آوري اخبار Information gathering
مقاله اشراف اطلاعاتي Information dominance
مقاله سازمان ها مردم نهاد (سمن) government Organizations (NGOs)s-Non
مقاله امنيت Security
مقاله پليس اطلاعات و امنيت عمومي Intelligence & public security police
مقاله فرماندهي انتظامي استان همدان Hamadan Province Police Command (HPPD)l
مقاله همدان Hamadan

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سازمان هاي مردم نهاد (سمن) در برخي موارد صورت جديدي از نهادها و سازمان هايي هستند كه در مسير خدمت گزاري براي گروه هاي خاص پديد آمده اند. اين نهادها در مسير فعاليت هاي خود گاهي مورد سوء استفاده گروه هاي فرصت طلب قرار گرفته و از اهداف اصلي خود دور شده و در نتيجه منشاء برخي تهديدات مي گردند. بر اين اساس اشراف اطلاعاتي سازمان هاي متولي نظم و امنيت بر اين تشکل ها حائز اهميت بسيار است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر اشراف اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت عمومي بر سازمان هاي مردم نهاد شهر همدان در سال۱۳۸۷بوده است.
روش: اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش همبستگي مي باشد. جامعه آماري را كارشناسان اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان همدان تشکيل دادند که ۱۱۰ نفر از آنان با روش نمونه گيري طبقه اي به صورت تصادفي انتخاب شدند. روايي ابزار با نظر خبرگان انجام شد و پايايي آن نيز تاييد گرديد (a=0.89). آزمون هاي همبستگي، رگرسيون و فريدمن براي تحليل داده ها به کار گرفته شدند.
يافته ها: تاثير سه عامل صدور مجوز براي فعاليت سمن هاي شهر همدان توسط پليس اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان همدان، به کارگيري منابع خبري و استفاده از روش هاي آشكار جمع آوري اخبار در اشراف اطلاعاتي بر سمن هاي شهر همدان، مورد تاييد قرار گرفت و تاثير تعدد ارگان هاي صدور مجوز در اشراف اطلاعاتي پليس مورد تاييد قرار نگرفت.
نتيجه گيري: به منظور اشرافيت اطلاعاتي بر سمن ها به ترتيب اولويت صدور مجوز فعاليت توسط پليس، به کارگيري منابع خبري و روش هاي جمع آوري آشکار بايد در کانون توجه قرار گيرد و قرار گرفتن صدور مجوز در اختيار يک واحد ارجحيت داشته و اين تحقيق آن را توصيه مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است